Nieuws - 19 oktober 2006

Natuurles op school heeft zin

Mensen die op de basisschool natuur- en milieueducatie hebben gekregen, hebben tot vijftien jaar nadien een positievere houding tegenover de groene omgeving. Ze waarderen de natuur meer en zijn vaker bereid om zich in te spannen voor het milieu dan mensen die geen natuurlessen hebben gehad.
Er waren al veel aanwijzingen dat onderwijs aan schoolkinderen over natuur en milieu effect heeft. Kwantitatief aangetoond was het echter nog niet, vertelt prof. Kris van Koppen, hoogleraar Natuur- en milieueducatie in Utrecht en ook onderzoeker bij de leerstoelgroep Milieubeleid in Wageningen. Dat kwam omdat het statistische verband aanvankelijk lastig hard te maken was, omdat er veel andere factoren van invloed zijn zoals ouders of ander onderwijs.
In het nieuwe onderzoek is het verband wel aangetoond. Ruim zevenhonderd mensen die één, zeven of vijftien jaar geleden de basisschool verlieten, beantwoordden een reeks vragen over natuur en milieu. Er bleek een significant en sterk positief verband te bestaan tussen natuur- en milieueducatie en houding en gedrag ten aanzien van natuur en milieu. Houding en gedrag werden gemeten door te vragen naar de bereidwilligheid van mensen om iets voor het milieu te doen zoals afval scheiden, zelf een tas meenemen naar de winkel en meedoen aan acties van Greenpeace.
Ook bleken mensen die vroeger natuur- en milieules hebben gehad meer kennis over natuur en milieu te hebben, maar dat verband was minder sterk. Opmerkelijk is dat mensen die op het platteland op school zaten minder weten over natuur en milieu en een minder positieve houding hebben dan oud-leerlingen van stadsscholen.
Van Koppen ziet de resultaten als steuntje in de rug voor de centra voor natuur- en milieueducatie in Nederland. ‘Ministeries zijn de laatste jaren steeds positiever over natuur- en milieueducatie. Maar veel centra hebben te lijden onder gemeentelijke bezuinigingen.’
De onderzoeker pleit nadrukkelijk voor behoud van Het Groene Wiel, het Wageningse centrum dat door bezuinigingen bedreigd wordt. ‘Juist Het Groene Wiel heeft nationaal en internationaal een goede naam.’