Nieuws - 1 januari 1970

Natuur en milieu kun je in geld uitdrukken

Natuur en milieu kun je in geld uitdrukken


Natuur en milieu kunnen als economische posten meegenomen worden bij de
besluitvorming rond grote infrastructurele werken. Volgens drs Ernst Bos
van het LEI is het wetenschappelijk mogelijk om te komen tot één
rekenmethodiek, maar is er wel een neutraal orgaan met de status van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nodig om die methodiek te
waarborgen.
,,In de Verenigde Staten zijn natuur en milieu al lang een volwaardig
onderdeel van de kosten- en batenanalyse bij infrastructurele werken'',
vertelt Bos. In Nederland is op dit moment de Milieueffectrapportage (MER)
het enige instrument om vergelijkbare evaluaties te doen. Volgens Bos
levert een MER echter alleen input voor evaluatie en leidt het niet tot
harde conclusies. Als je natuur en milieu volwaardig in een in geld
uitgedrukte kosten- en batenanalyse weet op te nemen, heb je wel harde
conclusies, stelt hij.
Hoewel er verschillende methoden zijn om de 'ongeprijsde' effecten die
bijvoorbeeld de aanleg van een Betuwelijn op natuur en milieu heeft in geld
om te zetten, is het volgens hem goed mogelijk om tot één methodiek te
komen. ,,De besluitvorming rond Betuwelijn was heel onbevredigend'', stelt
Bos. Daar werd gewerkt met verschillende methoden om de effecten van de
spoorlijn op natuur en milieu uit te rekenen, met alle verwarring van dien.
Met één methodiek, die gewaarborgd wordt door een onafhankelijk instituut
als het CBS, kan die verwarring worden voorkomen.
De conclusies van Bos zullen in het Onderzoeksprogramma Economische
Effecten Infrastructuur (OEEI) munitie zijn voor het ministerie van LNV om
natuur en milieu een hard onderdeel te maken van de kosten- en batenanalyse
van infrastructurele projecten. Daarnaast zal het LEI een kosten- en
batenanalyse maken van de effecten van het plan voor het rondje Randstad,
de spoorring rond het Groene Hart. | M.W.