Nieuws - 10 april 2008

NWO-geld voor Wageningen Imares

Wageningen Imares draait mee in vier van de negen grote onderzoeksprogramma’s naar de draagkracht van de Waddenzee, waaraan onderzoeksorganisatie NWO eind maart in totaal negen miljoen euro toekende. Afgezien van aio- en postdocprojecten is dit de eerste keer dat het instituut geld binnensleept van NWO.

‘We zijn tevreden, maar het smaakt naar meer’, zegt onderzoeker dr. Han Lindeboom van Wageningen Imares op Texel. Zijn instituut participeert in vier van de vijf programma’s over metingen aan de draagkracht van het Waddenzee-ecosysteem. Het instituut wordt trekker van twee programma’s die zich richten op het modelleren en monitoren van de veranderingen in toevoer van nutriënten naar het gebied en de gevolgen voor onder meer vissen, schelpdieren en vogels. ‘Bij de fundamentele onderzoekprogramma’s zijn we helaas buiten de boot gevallen. Je merkt dat onze kracht toch vooral ligt in meer beleidsrelevant onderzoek. We publiceren minder in wetenschappelijke tijdschriften. Op dat criterium leggen we het af tegen universitaire onderzoekers. In de toekomst gaan we proberen in samenwerking met Wageningen Universiteit en anderen ook hier vaker een voet tussen de deur te krijgen’, aldus Lindeboom. Hij schat dat van de totale NWO-bijdrage in de komende vier jaar twee miljoen euro richting Wageningen Imares zal vloeien. De bijdrage is gekoppeld aan het thema Zee- en kustzones in het instellings- en ondernemingsplan (IPOP) van Wageningen UR.
Doel van al het onderzoek aan de Wadden- en Noordzeekustzone – met een uitloop naar de Zeeuwse delta – is het beter in kaart brengen van de interacties tussen natuurlijke processen en menselijk ingrijpen. De NWO-toekenning maakt deel uit van het nationale programma Zee- en kustonderzoek, waarvoor de ministeries van OCW, V&W en LNV, en de Nederlandse Aardolie Maatschappij twintig miljoen euro bijeen hebben gebracht.