Nieuws - 26 april 2001

Mogelijk helft minder akkerbouwbedrijven in 2015

Mogelijk helft minder akkerbouwbedrijven in 2015

Het aantal akkerbouwbedrijven zal in veertien jaar met eenderde tot mogelijk de helft afnemen. Dit heeft het LEI in opdracht van de Rabobank becijferd.

Dat het aantal bedrijven zo sterk afneemt komt onder andere doordat de akkerbouw op de arbeidsmarkt steeds moeilijker kan concurreren. Inkomens in deze sector zijn veel lager dan buiten de landbouw. Vergeleken met andere agrarische sectoren doet de akkerbouw het ook niet goed. Bedrijfsopvolging wordt daardoor een steeds groter probleem.

Het areaal akkerbouwgewassen zal, afgezien van de voedergewassen, met 25 procent dalen. Het areaal voedergewassen, zoals snijma?s en gras, zal juist toenemen. Dat komt door de verschuiving van veehouderijbedrijven naar akkerbouwgebieden.

Het LEI doet deze voorspellingen op basis van een modelberekening van diverse invloeden op de akkerbouw. Projectleider ir. Kees de Bont noemt als een van de belangrijkste de uitbreiding van de Europese Unie naar het oosten. Daardoor zal het aantal Europese consumenten stijgen van ruim 300 naar krap 500 miljoen. Ook de te verwachten verdere liberalisering van de agrarische markt na de komende onderhandelingen over de wereldhandel hebben grote invloed. De sector wordt daardoor afhankelijker van de markt. Maar het LEI keek ook naar interne factoren als het gewasbeschermings-, grond- en fiscale beleid.

De Rabobank kan de resultaten gebruiken in haar advisering aan boeren en meenemen in de afweging of bedrijven, gezien hun toekomstperspectieven, nog kredietwaardig zijn. | J.T.