Nieuws - 18 oktober 2018

Moet WUR nog wel studenten werven?

tekst:
Albert Sikkema,Luuk Zegers

De collegezalen raken overvol, er is een tekort aan studentenkamers en docenten zuchten onder de werkdruk. Moet WUR nog wel actief studenten werven? Ja, zeggen de meeste mensen aan wie Resource deze vraag stelde, maar dan wel selectiever. En de capaciteit moet meegroeien.

illustratie Henk van Ruitenbeek

Edwin Kelhout.jpg2.jpg

Edwin Kelhout

Manager Marketing & Digital

‘Tien jaar geleden zag je bij alle universiteiten en hogescholen prachtige wervingscampagnes vol holle frasen, maar daar zijn wij al jaren geleden mee gestopt. Wij geven eerlijke voorlichting aan studiekiezers. Dat is onze plicht, dat is wat de samenleving van ons vraagt, en dat is ook precies wat wij doen. We geven studiekiezers informatie en daarbij werken we nauw samen met de opleidingen, zodat studiekiezers de juiste keuze maken en studie-uitval voorkomen kan worden. In Wageningen is de studie-uitval met afstand het laagst van Nederland, dus dat doen we op een zeer goede manier. Wageningen is een universiteit met een heel eigen profiel en een focus op actuele, globale uitdagingen. Er zijn mensen nodig om die uitdagingen te onderzoeken. Meer mensen dan vroeger. Daarbij is de aanwas van nieuwe studenten in het geval van WUR ook de werving van nieuw wetenschappelijk personeel. Het is talentwerving. En dat talent is hard nodig to explore the potential of nature to improve the quality of life.’ 

 

opinie bram buscher.jpg2.jpg

Bram Büscher

Hoogleraar Sociologie van Ontwikkeling en Verandering

Ik denk dat de werving zeker een paar pitjes lager kan. Het geld dat wordt bespaard bij marketing kan dan in extra docenten worden geïnvesteerd. Na vele jaren van groei op heel veel terreinen, inclusief studenten, is het nu tijd voor stabilisatie en diepte-investeringen in de wetenschappelijke staf en de wetenschap zelf. Dat is ook goed voor de studenten, want dan krijgen ze docenten die meer ruimte hebben voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en meer tijd voor de studenten zelf.’

Het geld dat wordt bespaard bij marketing kan in extra docenten worden geïnvesteerd

Foto Sophie Galema_bewerkt.jpg2.jpg

Sophie Galema

Student Voeding & Gezondheid en voorzitter van de Student Council (spreekt op persoonlijke titel)

WUR focust op vraagstukken van groot maatschappelijk belang. Het is daarom belangrijk om actief te werven, zodat Wageningen goed vindbaar blijft. Tegelijkertijd moet de universiteit altijd streven naar onderwijs van topkwaliteit. Als het aantal studenten groeit, moet de capaciteit ook toenemen, anders krijg je steeds vollere collegezalen en verdwijnt het kleinschalige onderwijs. Daar zie je nu ook al tekenen van. Zodra groei gaat leiden tot een daling van de kwaliteit van het onderwijs, is dat een kwalijke zaak. De universiteit probeert een daling in onderwijskwaliteit door de groei te voorkomen: zo komt er bijvoorbeeld een nieuw onderwijsgebouw waardoor de capaciteit ook groeit. Maar dat is natuurlijk niet in drie weken gebouwd.’

 

AnjaKuipers.jpg2.jpg

Anja Kuipers

Opleidingsdirecteur BSc & MSc Plant Sciences

‘Ja, WUR moet actief studenten blijven werven. Er is ieder jaar weer een nieuwe jaargang vwo’ers die zich op een studie gaat oriënteren, en ook zijn er ieder jaar nieuwe studenten die zich oriënteren op een master. Die mensen moeten weten wat WUR te bieden heeft. Als we stoppen met werving kan het zomaar snel achteruitgaan met de studentenaantallen. Het informeren en voorlichten van potentiële nieuwe studenten blijft een belangrijk aandachtspunt. Bij Plantenwetenschappen weten we uit ervaring hoe belangrijk goede en doorlopende voorlichting is om onze opleidingen onder de aandacht van potentiële studenten te brengen, wij zullen daar zeker niet mee stoppen.’

 

Hannie Radix.jpg2.jpg

Hannie van der Honing

Studiecoördinator Celbiologie

‘De studentenaantallen moeten wat mij betreft wel stagneren. Los van de werkdruk voor docenten, de overvolle ruimtes of het gebrek aan ruimtes en de langere lesdagen, maakt ons docententeam zich zorgen om de kwaliteit van het onderwijs. Dat wat Wageningen uniek maakt – veel contacturen, intensieve practica, persoonlijk contact tussen student en docent en een gunstige docent-studentratio – staat enorm onder druk. We hebben bijvoorbeeld al een practicum moeten schrappen omdat het niet in het rooster past. Dat wil niet zeggen dat we niet meer actief moeten werven. Het lijkt me juist goed dat WUR en de thema’s waaraan we hier werken, bekend zijn en blijven bij een breed publiek. Er zijn andere manieren om de groei te laten stabiliseren, bijvoorbeeld met een numerus fixus of een motivatie- of toelatingstoets.

 

Arnold Bregt.jpg2.jpg

Arnold Bregt

Dean of Education

‘Onze werving is niet gericht op het binnenhalen van zoveel mogelijk studenten. We proberen door zorgvuldige voorlichting studenten te helpen een passende opleiding te vinden. De studenteninstroom is dit jaar vergelijkbaar met vorig jaar. Wel is het totale studentaantal in de masters toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat komt met name doordat kleinere jaren uitstromen en grote jaren doorstromen. We hebben geen groeiambitie op zich. We zijn tevreden  als we hetzelfde niveau handhaven en met selectieve werving kijken we hoe we de studentenaantallen per opleiding kunnen laten meebewegen met de capaciteit en arbeidsmarkt. WUR beoogt daarnaast een international classroom en met gerichte werving kunnen we zorgen voor een diverse studentpopulatie. Zo proberen we de instroom vanuit Afrikaanse landen te vergroten, daarom zijn onder andere dit jaar vijf beurzen uitgereikt. Daarnaast zijn er ook opleidingen, zoals Dierwetenschappen, die nog ruimte hebben voor meer studenten. Dus we werven selectief op de gebieden waar nog wat bij kan, en wat minder daar waar het al vol zit.’