Nieuws - 24 april 2008

Minder krachtvoer beter voor milieu

Biologische melkveebedrijven belasten het milieu minder dan hun gangbare collega’s. Ze gaan zuinig om met energie en verkwisten minder nitraat en fosfaat in de omgeving, doordat ze afzien van kunstmest en minder krachtvoer gebruiken.

Dat concludeert dr. Marlies Thomassen in haar proefschrift over de milieueffecten van melkveehouderijbedrijven in Nederland. Bij landgebruik doen de gangbare boeren het beter. Maar kijk je naar klimaatverandering en verzuring dan zijn de verschillen klein.
Doordat biologische melkveehouders geen kunstmest gebruiken en minder krachtvoer aankopen, steekt hun totale energieverbruik gunstig af tegen dat van hun gangbare collega’s. Productie en transport van krachtvoer en kunstmest kosten veel energie en dragen bovendien bij aan overbemesting.
Het maakt overigens nogal uit hoe je naar bedrijven kijkt, aldus Thomassen. Kijk je naar vermesting per kilo geproduceerde melk bijvoorbeeld, dan komen biologische melkveehouders er relatief minder goed uit dan wanneer je kijkt naar vermesting per hectare.
Thomassen analyseerde ook of gangbare boeren een goed inkomen kunnen halen en tegelijk het milieu kunnen ontzien. Kort gezegd komt het er op neer dat een hoog inkomen samengaat met een laag landgebruik, een laag energiegebruik en een lage uitstoot van broeikasgassen, terwijl de vermesting en verzuring per hectare op het bedrijf hoger zijn.
Verschillen tussen bedrijven laten zien dat er aanknopingspunten zijn voor verbetering. Zowel de biologische als de gangbare melkveehouder belasten het milieu zwaar door het kopen van krachtvoer. Dat kan minder, zegt Thomassen, en ze beveelt dan ook aan om beter in beeld te brengen wat de milieubelasting is van verschillende ingrediënten van het krachtvoer uit verschillende landen.