Nieuws - 1 januari 1970

Mijn vertegenwoordiging?

Mijn vertegenwoordiging?

Mijn vertegenwoordiging?

De besluiten over het instellingsplan zijn bijna gevallen. De studentenraad en de ondernemingsraad (SR en OR) hebben de taak het college van bestuur te controleren en waar nodig te corrigeren. Niet alleen op inhoud, maar ook op procedure. Daarbij zouden ze als vertegenwoordigers de belangen van de studenten en docenten moeten dienen. Door de hele universiteit heerst onvrede over de managementstijl van het college. In plaats van hier kritisch op te zijn lijken de medezeggenschapsorganen meegesleurd te worden door deze stijl van besturen en hun prioriteiten duidelijk elders te leggen

Een van de frustraties is de manier waarop het college omgaat met lang bediscussieerde voorstellen over (inter-)specialisaties vanuit de projectteams die de nieuwe opleidingen aan het maken zijn. Volgens de normale weg gaan de voorstellen van de projectteams naar de onderwijsinstituten (OWI's), waar de verschillende voorstellen op elkaar afgestemd worden. Als ze ook nog voldoen aan de vage hoofdlijnen die gesteld zijn door het college gaan ze naar het college, dat ze ter instemming voorlegt aan de medezeggenschapsorganen

In de praktijk worden op het moment de ideeën van de projectteams echter inhoudelijk bediscussieert door de voorzitters van de OWI's en het college. Zo'n officieus groepje werkt ondoorzichtig en er worden persoonlijke belangen doorgedrukt waar de projectteams niet bij betrokken worden. Daarna poepen de hoge heren er een nieuw lijstje specialisaties uit dat beter aan hun wensen voldoet. De projectteams krijgen zonder argumentatie te horen dat hun voorstellen niet doorgaan. Een mooi bedankje voor het harde werk, toch?

Alleen dit laatste lijstje wordt aan de medezeggenschapsorganen gepresenteerd, die dus verstoken blijven van de andere ideeën van de projectteams. Zo kunnen ze geen goed besluit nemen over wat er wel en niet komt. Als ze er wel over stemmen, keuren ze in feite de procedure goed die het college hanteert. Kan hun geweten dat aan?

Al meerdere malen is de fracties van de studenten- en de ondernemingsraad duidelijk gemaakt dat deze procedure heel demotiverend werkt bij de studenten en docenten. Waar doe je al het werk voor? De SR en de OR zouden als vertegenwoordigers van de leden van de projectteams moeten opkomen voor hun belangen. Mogen ze dan wel instemmen met hoe het college bezig is? Ook bij het laatste projectteamoverleg bij de WSO, waar de SR bij was, leek het of de aanwezigen doof zijn voor deze geluiden van de projectteams. Het hele instellingsplan wegstemmen wegens deze fouten van het college is wellicht wat overdreven, maar aangezien er apart gestemd wordt over de specialisaties lijkt dit me de perfecte gelegenheid om te laten zien dat de SR en de OR dit arrogante gedrag van de heren bestuurders niet pikken!

Communicatie staat veel te laag op de agenda, centraal en decentraal, met alle daaruitvolgende frustraties, vooroordelen en wantrouwen. Als het college wil besturen op basis van vertrouwen moet het dat wel afdwingen, en niet wantrouwen creëren door ondoorzichtigheid en autoritair gedrag. Voor communicatie is tijd nodig. Naar mijn idee krijgt het college een duidelijk signaal dat de SR en de OR deze werkwijze niet pikken als ze de voorstellen afstemmen op grond van de procedure. Er moet meer ernst worden gemaakt met communicatie en zorgvuldiger worden omgegaan met de initiatieven en inspanningen van docenten en studenten. Geef het college de kans zijn goede wil te tonen door in de interactieve bepalingen van de (inter-)specialisaties te laten zien dat ze wel weten hoe het eigenlijk moet. Doen ze het goed, dan stemmen SR en OR in; vertikken ze het, dan kunnen niet instemmen. Ik vind dat het tijd wordt voor meer dan alleen mooie woorden van het college

Toch lijken de raden gewoon te gaan stemmen en geen duidelijk signaal af te durven geven. Zo'n slappe vertegenwoordiging wil ik niet. Ik wil vertegenwoordigd worden door mensen die mijn onvrede kenbaar durven maken en hun taak uitvoeren. Het college controleert. Deze arrogantie van college, SR en OR is ontoelaatbaar!


Van Dobben

Over Van Dobben deden vele verhalen de ronde. Eon daarvan was dat hij pas op zijn 65-ste hoogleraar was geworden, omdat zijn politieke opvattingen de toenmalige bestuurders niet aanstonden. Hij was in ieder geval een progressief man. Een vooruitstrevend natuurbeheerder zou ik haast zeggen, hoewel dat bijna net zoiets is als een oorlogszuchtige pacifist

Toen ik als doctoraalvak de taxonomie en de ecologie van de Amerikaanse vogelkers koos, zei hij dat hem dat wel beviel. Ik neem het graag op voor soorten die onderdrukt of bestreden worden. Dat het hier om een door veel natuurbeschermers verfoeide exoot ging, deerde hem niet

Mijn meest levendige herinneringen aan hem heb ik overgehouden aan de Floracursus, verplicht voor biologen en aanbevolen voor bosbouwers, landschapsarchitecten, cultuurtechnici en anderen die gebruik konden maken van kennis van de flora van Nederland. Ik weet niet meer waarom Van Dobben meeging. Hij was in de eerste plaats een vogelaar, verder een vissenman, maar geen groot florist. Misschien ging hij gewoon mee omdat hij dan met jonge mensen buiten kon zijn op de mooiste plekjes van Nederland, en omdat hij misschien nog wat kon leren. Hij was niet het soort hoogleraar die zich ervoor schaamde dat hij nog niet uitgeleerd was

Dat vissen hem interesseerden, werd duidelijk tijdens de eerste keer dat ik meedeed. We overnachtten toen in een soort als jeugdherberg ingerichte barak in Bruinisse die ooit was gebouwd om werkers aan de dijken na de ramp van 1953 tijdelijk te behuizen. 's Avonds liepen we met een groepje studenten en Van Dobben wat over de dijk langs het Zijpe. In het water waren drie mannen in een sloep bezig met een net. Eon van de mannen droeg een waadbroek en stapte overboord met het eind van het net in zijn handen, terwijl de boot een rondje voer en hem weer oppikte. Daarna trok hij de onderkant van het net dicht en kon je zien dat er veel grote spartelende vissen in het net zaten. Maar wat voor vissen, dat wist niemand, ook Van Dobben niet. Een paar weken na de cursus belde hij me op, hij was er via een kennis bij een instituut in Yerseke achter gekomen dat het harders waren en hij dacht dat ik dat ook wel wilde weten. Zo'n man was hij nu

Maar de aardigste herinnering is die keer dat hij vertelde over zijn studententijd op Terschelling, waar hij onderzoek deed naar grutto's. Een groepje studenten hing aan zijn lippen, want hij kon goed vertellen. En al was hij oud, hij lag goed bij studenten, ook het wat hippere type. Alleen verbleekte de bewondering enigszins toen hij vertelde hoe het toeging bij het onderzoek. Hij moest allerlei dingen aan grutto's opmeten. Hoe hij dan aan die grutto's kwam, was de vraag. Dat was eenvoudig. Hij had van de universiteit een geweer gekregen en daar schoot hij er zo nu en dan oon mee. En wat hij dan daarna met die grutto deed, was de wat naïeve vraag. Oh, die at hij op, hij was toen ook maar een arme student. Ik had toen de indruk dat sommigen moeite hadden te geloven dat die aardige oude meneer Van Dobben dat niet alleen gedaan had, maar er zelfs met droge ogen over vertelde

De laatste keer dat ik hem sprak kregen we het over otters. Hij raadde mij aan, als ik echt geïnteresseerd was in die dieren, om het boek Ring of Bright Water van Gavin Maxwell te lezen. Dat was een goeie raad. Ik heb het boek sindsdien veel anderen aanbevolen

Eon van de meest dierbare mensen van de ouwe LH is niet meer


Why study in Wageningen?

Last week I received a brochure on the International Master's Programme of Wageningen University which raises the above question. In an accompanying letter the Rector Magnificus says that he is grateful for my cooperation (convincing potential students to go to Wageningen, I assume). The brochure reads: Wageningen UR is an organization that provides innovative education to young people and Wageningen UR is also going to break new ground by placing more emphasis on finding combinations of scientific insights and skills. Moreover, the brochure says: here you can master the common-sense, down-to-earth approach to complex problems that is uniquely Dutch

To my mind a common-sense, down-to-earth approach must be based on sound ecological principles, the acknowledgment that gender issues cannot be ignored and an integration of the natural and social sciences. In 1981 Wageningen University was the second university in the world to establish a chair on ecological agriculture. Wageningen would be the first university in the world to offer an MSc course on gender studies in agriculture (before the Board recently decided otherwise). And Wageningen established years back a chair on Technology and Agrarian Development which focuses on beta-gamma integration

These are exactly the reasons why I would recommend (African) students to go to Wageningen. Unfortunately, these are also the chairs that are crippled by the Board. The brochure speaks of innovative education and combinations of scientific insights and skills. Isn't that precisely what these groups are attempting to do? The brochure also refers to the Dutch adage that wisdom is better than strength. E.F. Schumacher said in 1977 that we are now far too clever to be able to survive without wisdom. An Indian adage holds that wisdom is not the kind of knowledge you acquire but the kind you must become. Wisdom is unteachable, you can only grow into it

It refers to insight into societal rationality, to a comprehensive rationality. Scientific and societal rationality do not necessarily coincide. When I read about the Board's recent actions, Erich Fromm's remark that logic does not preclude absurdity crops up. It is evident that disciplinary specialists with their blinkers of learned ignorance are the heroes of the dominant positivist paradigm. Specialization can be useful, but also a convenient choice to put unwieldy reality beyond the scope of experts, said Borgesius in 1986 in het Landbouwkundig Tijdschrift


tvaneijkud.co.tz

Negatief beeld

In Wb 19 stond een weergave van een interview met mij over de opleiding Rurale ontwikkelingsstudies. Ik heb me gestoord aan de toon van het artikel, het geeft een te eenzijdig negatief beeld van wat ik tegen de journalist heb gezegd. In het gesprek heb ik ook positieve aspecten van de opleiding genoemd, bijvoorbeeld de grote mate van vrijheid die studenten hebben om hun eigen studie in te delen. De universiteit stimuleert je als student om verder te kijken dat het eigen vakgebied. In het artikel kwamen deze en andere positieve opmerkingen van mij tot mijn verbazing niet voor


Gesloopt

Langzaamaan wordt het erf ontdaan van alle zijbeuken, schuurtjes en stallen, om zo het huis van de nieuwe huisstijl over te houden. Rechttoe, rechtaan, zwaar en lomp en zogenaamd stevig met de fundamenten in de dynamische, steeds veranderende omgeving. Je hoeft geen bouwkundige te zijn om te weten dat een fundament in een dynamische omgeving enige bewegingsruimte moet hebben om niet bij de minste of geringste storm barsten te vertonen (denk aan de tanden in je mond of de bomen in de grond)

Ik ben zo'n schuurtje, dat nog vijf dagen bewoond wordt. Een schuurtje aan de rand van het erf, met prachtig uitzicht op het steeds veranderende landschap met de Grebbeberg als decor. Vandaag dringt het pas werkelijk door tot hart en ziel: ik stort niet in, nee, ik wordt gesloopt. En dat is heel wat anders. In de afgelopen jaren is mijn schoorsteen eraf gehaald en zijn de wanden plank voor plank verwijderd. Het is zo gaan tochten dat de kachel er niet meer tegenop kan stoken. Het vuur waarmee de bewoners jarenlang gewerkt hebben aan onderwijs en onderzoek dooft. Velen gaan zelf op zoek naar een ander huis, voordat ze dakloos worden en sommigen mogen binnenkomen in het nieuwe huis

De plek wordt verlaten waar een grote groep studenten van de hogeschool/universiteit kennis heeft gemaakt met alternatieve, ecologische, biologische landbouw. Ik hoop dat zij, waar dan ook ter wereld, een nieuwe, warme schuur bouwen die openstaat voor iedereen

Veel geluk iedereen!

Namens de Barak op Haarweg 333,


Muzieksponsoring (2)

Net als de WSKOV hebben wij met verbazing kennis genomen van het voornemen van de Landbouwuniversiteit om het HWSO (het Wagenings Symfonie Orkest) structureel te sponsoren. Ook wij zijn op zich verheugd dat de LUW zich interesseert voor het muziekleven in Wageningen. Waarom kiest de LUW hierbij voor externe kwaliteit en niet voor trots op de eigen student?

De Ontzetting is een orkest waarin studenten muziek maken (meer dan negentig procent van de leden studeert aan de LUW). De Ontzetting vormt een waardevolle aanvulling op het orkest van de LUW, de WSKOV, gezien de andere bezetting en muziekkeuze. De Ontzetting heeft reeds vele malen een verzoek om steun ingediend bij de LUW, met name voor het beschikbaar stellen van een repetitieruimte, altijd zonder resultaat

Het komt dan ook zeer wrang over dat nu een orkest dat vrijwel geen binding heeft met de LUW een fors sponsorbedrag krijgt. We roepen de LUW op meer oog te tonen voor het muziekleven van de Wageningse student


Boeren op Internet

Internet heeft boeren en tuinders zeker iets te bieden. Dat is de mening van Cees Leeuwis in het Mini-interview van Wb 18, die ik graag zou willen ondersteunen. Binnen de land- en tuinbouw zijn grote verschillen te zien in het Internetgebruik door de ondernemers en de aanwezige websites uit de sectoren. Zo heeft meer dan twintig procent van de ondernemers in de glastuinbouw en bloemisterijsector een Internetaansluiting; de ondernemers in de akkerbouwsector daarentegen bijna vijf procent. Gemiddeld heeft meer dan tien procent van de ondernemers in de land- en tuinbouw een aansluiting op het Internet. In de tuinbouwsector tref je enkele honderden websites aan (met name folders met productinformatie); in de akkerbouwsector enkele tientallen. Tot voor kort was er inderdaad nauwelijks een goede Internetredactie op het world wide web te vinden die de informatie verzamelt en zeker niet in de land- en tuinbouw. Dit voorjaar is daar verandering in gekomen doordat Elsevier Bedrijfsinformatie een site heeft ontwikkeld voor de ondernemers in de land- en tuinbouw: www.agriwide.nl. AgriWide fungeert als platform voor het Agrarisch Dagblad, Vakblad voor de Bloemisterij, Boerderij en weekblad Groenten en Fruit. (Overigens is juist in het Agrarisch Dagblad het artikel te vinden dat over twee jaar ruim twintigduizend boeren gebruik zullen maken van het Internet.) De informatie wordt afgestemd op de behoefte van de gebruiker en functionele toepassingen zijn en worden geïntegreerd in databases

Het is niet waar dat boeren en tuinders niet 's avonds de computer aanzetten om hun informatie te vergaren, zoals Leeuwis aangeeft. Juist tussen 19.00 en 22.00 uur wordt er volop naar agrarische informatie gekeken op het Internet, en dat zijn volgens onze gegevens zeker niet allemaal studenten van de Landbouwuniversiteit en hogescholen en Amerikanen die op dat tijdstip hun dag met Internet beginnen. Straks gebruikt iedereen Internet - nu zeker de boeren en tuinders


webmaster.agriwideebi.nl

Waddenzeevereniging twijfelt aan onafhankelijkheid IBN-DLO

IBN-onderzoeker Dijkema: Ik kan me geen fouten veroorloven


Drs Ankie Woudstra van de Waddenzeevereniging vond de resultaten van het IBN-onderzoek niet betrouwbaar. De vraagstelling van het onderzoek werd immers door de NAM bepaald en de resultaten zijn gebaseerd op geheime en dus onbetrouwbare cijfers van de NAM. Volgens Woudstra is er nu, na drie grootschalige onderzoeken voor de NAM, zo'n hechte relatie tussen IBN-DLO en de opdrachtgever dat je als wetenschapper en natuurliefhebber uitermate sterk in je schoenen moet staan om niet mee te gaan met je opdrachtgever. Een reactie van IBN-onderzoeker Dijkema

Hoe betrouwbaar is uw onderzoek?

Ik vertrouw de onderzoekers van de NAM die de bodemdalingscijfers leverden volledig. Ik kan me als onderzoeker geen fouten veroorloven. Als ik een verkeerde conclusie trek, ben ik gezien. In 1986 hebben we hel en verdoemenis voorspeld als er werd geboord; nu blijkt op slechts oon van de vijftig proefvelden achteruitgang van vegetatie. Als we de bodemdaling blijven monitoren met de hand aan de gaskraan om de boringen te stoppen op het moment dat het misgaat, dan is er niets aan de hand. De proefboringen leveren hoogstens horizonvervuiling op, en dat vind ik als Waddenliefhebber erg genoeg

Begrijpt u de kritiek van de Waddenzeevereniging?

Ik treed Ankie Woudstra met open vizier tegemoet. Er is inderdaad niemand die de vraagstelling van het onderzoek controleert, maar de begeleidingscommissie die de wetenschappelijke kwaliteit toetste, vond Bruno en mij zo'n beetje de besten van de wereld. In de kritiek op de geheimzinnigheid van de NAM kan ik me wel vinden, want de PR van de NAM is beroerd. Daarom is heel Nederland ook tegen

Hoe is uw relatie met de NAM?

Ik heb nog nooit zo'n betrouwbare klant gehad als de NAM. Wij vonden bijvoorbeeld dat bij gaswinning op het veld Anjum de bodem niet meer dan oon centimeter mocht dalen. De NAM had voor een profijtelijke winning eigenlijk twee centimeter bodemdaling nodig, maar hield zich toch aan onze cijfers. Dat kostte ze wel vele miljoenen guldens. Ik wou dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zo goed naar me luisterde

Maar die geven de opdracht niet

Wat ik doe, is eigenlijk overheidswerk. Vanaf 1960 houden we op dertig meetvakken van vijftig hectare het opslibbingsproces bij op kwelders. Rijkswaterstaat doet de monitoring, ik stuur die aan. Maar dit jaar is mijn budget van 450 duizend gulden naar nul gegaan. Dat houdt me wel van het werk. Qua onderzoek sta ik dit jaar begroot op vijfendertig procent, de rest van mijn tijd gaat zitten in het terugkrijgen van het geld van LNV

Moet niet IBN-DLO niet zelf investeren in zulk soort onderzoek?

Vanuit de markt gedacht zou IBN zulk onderzoek zelf moeten betalen, om dat vervolgens via het algemene uurtarief door te berekenen. Maar ik vind dat zulk arbeidsintensief en langlopend onderzoek voor zestig procent door de overheid moet worden gefinancierd. Onderzoeken voor bijvoorbeeld de NAM leveren nooit de gewenste continuïteit op. En waar haalt het ministerie anders zijn expertise vandaan? Hoe kan het ministerie zo'n rapport als dit beoordelen? Vroeger werd ik vaak door het ministerie gebeld met inhoudelijke vragen. Nu ontbreken voor een politiek contrarapport de centen en ze hebben geen kennis voor een begeleidingscommissie

Hoe zit het dan met de marktgerichtheid van IBN-DLO?

Het ministerie is nu een klant als elke andere. Dat betekent dat LNV in plaats van kwelderonderzoek in de Waddenzee kan kiezen voor CO2-onderzoek in bossen. Vroeger was IBN Texel een van de meest winstgevende onderdelen van IBN, nu draaien we dik verlies. Als we het budget van LNV niet terugkrijgen, wordt IBN Texel aan het eind van dit jaar gesloten


Foto Guy Ackermans

:Steeds minder studenten doen een stage in het buitenland. Gebrek aan tijd en geld weerhoudt de studenten ervan, terwijl iedereen na enig sprokkelen een beurs van vijfhonderd of duizend gulden kan vinden. Is het niet via de Beursopener van het Nuffic, waar particuliere instanties zijn te vinden met vreemde bepalingen uitsluitend voor Friezen, theologiestudenten of vrouwen uit Limburg, dan wel via het Bureau Buitenland van de universiteit. Een belangrijk struikelblok blijkt zelfonderschatting. Nuffic-medewerker Han van der Horst: Toen ik studeerde, zag ik hier en daar van die glanzende posters, waarop beurzen stonden aangeprezen. Ik deed geen poging, want ik dacht dat ik er niet geniaal genoeg voor was. Later bleek iedereen dat te denken. Op dat gebied is nog niet veel veranderd. De Ingenieur

Unilever-dochter Van den Bergh gaat de cholesterol-verlagende margarine Becel pro-activ op de markt brengen. De dure medicijnmargarine komt in de supermarkt - een bewijs dat de aanbieders te weinig nadenken over hun distributiestrategie, meent marketingdeskundige Ron Cijs. Want waar wil de consument straks gezondheidsbevorderend voedsel aantreffen? Waarschijnlijk werkt een gezondheidswinkel, met een fit & happy-formule, het beste. Zo'n formule kan de geloofwaardigheid van het product ondersteunen, terwijl de supermarkt het grote volume wegzet. Adformatie

Op elke universiteit zakt de opkomst bij de studentenverkiezingen naar een dieptepunt. Zelfs in Maastricht, bekend om de participatieve onderwijsopzet, daalde de opkomst onder de studenten naar 21 procent. Aan de Universiteit van Amsterdam was de opkomst onder de 20 procent, de Vrije Universiteit kwam tot 22 procent, Delft deed het redelijk met 26 procent opkomst, in Twente stemde 19 procent van de studenten, in Utrecht 13 procent. De Wageningse universiteit steekt daar gunstig bij af met een historisch dieptepunt van 35 procent. Varia

Nederland is nogal georganiseerd, ontdekken buitenlandse onderzoekers. De Amerikaan Jim Hennessey toog kort na aankomst in Nederland naar de golfclub, maar bleek het benodigde golfvaardigheidsbewijs niet te kunnen overhandigen. Daar moet je een theorie- en praktijkexamen voor afleggen. Ik stond perplex en heb mijn golfclubs direct diep opgeborgen. De Canadees Bill Melody deed er anderhalve maand over om boekenkasten op zijn werkkamer te krijgen en heeft uitgerekend dat zijn personeel een dag in de week bezig is met administratieve rompslomp. Ik omzeil de bureaucratie zoveel als ik kan. Delta

De regelzucht van de universiteiten komt door het ministerie van Onderwijs. Dat stelt de Groningse collegevoorzitter Eric Bleumink, pratend op een feestcongres over de ideale universiteit. De buitenlanders in Groningen blijven zich verbazen over de overdaad aan regelgeving op de universiteit, terwijl een naar Zwitserland vertrokken oud-hoogleraar blij is dat hij is verlost van de bemoeizucht van het ministerie. Bleumink vertaalde dit naar een roep om grotere autonomie. Wanneer het ministerie dereguleert, kan de universiteit zonder bezwaar tachtig procent van de interne regels afschaffen. UK

De keuring van vlees door de veterinaire inspectie is niet toereikend. Dat stelt hoofdinspecteur Henk Verburg van de inspectie. De huidige vleeskeuring, inclusief die bij de destructor-, petfood- en diervoederindustrie, is volgens Verburg onvoldoende voor met name microbiologische verontreinigingen, zoals E-coli, salmonella en campylobacter. Keuringen zouden veel meer op basis van uitgevoerde risico-analyses moeten plaatsvinden. Verburg wil graag dat de vleesindustrie verantwoordelijk is voor de vleeskwaliteit. Nu is de overheid nog verantwoordelijk in het kader van de vrijwaringsproblematiek - Europese lidstaten moeten elkaar vrijwaren voor het overbrengen van dierziekten. VMT

De universiteit is geen plek waar ruzies meteen lekker uitgepraat worden; geen plek waar de lucht snel klaart. Dat merken de Groningse personeelsconsulenten. Van beide kanten wordt lang geprobeerd om de lieve vrede te bewaren, irritaties worden niet snel uitgesproken. Als de bekende druppel de emmer doet overlopen vliegen opeens de bloempotten door de lucht en zegt iedereen: goh? Veel praten wil helpen, maar eerder een knoop doorhakken ook. Niemand voelt zich bevoegd om een beslissing op basis van autoriteit te nemen. Daardoor grijpt men vaak in niet. UK

De Vrije Universiteit gaat computeronderwijs in alle propedeuseprogramma's doen. Er komen drie ICT-onderwijsteams die de faculteiten gaan helpen om concrete plannen uit te werken. Ook wil de universiteit tentamenregistratie via de computer aanbieden, zodat studenten zelf hun uitslagen kunnen opvragen. In de toekomst moeten die tevens via de universiteit een e-mailadres krijgen. Het onderwijsplan betekent dat de VU het aantal computers fors moet uitbreiden. Natuur- en sterrenkunde heeft oon computer op twee studenten, Economie heeft oon computer op tachtig studenten, en Rechten oon op 67 studenten. Ad Valvas