Nieuws - 21 juni 2007

Mestscheiding helpt niet

Praktijkproeven met mestscheiding vallen tegen. De techniek blijkt de uitspoeling van stikstof uit grasland niet te beperken, en dat is wel nodig om de Europese Unie ervan te overtuigen dat het een nieuw instrument is tegen overbemesting.
Mestscheiding zou een nieuwe panacee kunnen zijn voor boeren die in de knel komen door strenge Brusselse mestregels. Het is mogelijk om mest zo te behandelen dat er slechts kristallen overblijven: een mooi poeder dat qua samenstelling niet van kunstmest te onderscheiden is. Een uitkomst voor boeren, want er valt kunstmest mee te besparen.
De ministeries van LNV en VROM hebben veel interesse in het idee, omdat het een einde zou kunnen maken aan de eeuwige strijd tussen de agrarische sector en Brussel, waar de Haagse beleidsmakers telkens tussen zitten. Maar de techniek heeft ook een nadeel. Naarmate hogere eisen worden gesteld aan het scheidingsresultaat, is de behandeling duurder en kost die veel energie.
Daarom onderzoeken Plant Research International (PRI) en de divisie Veehouderij van de Animal Sciences Group een tussenoplossing: haal de milieubelastende componenten fosfaat en organisch gebonden stikstof eruit. Dat kan door de mest met relatief goedkope technieken te scheiden in een dikke en een dunne fractie. De dunne mest bevat relatief veel stikstof en weinig fosfaat. Bij de dikke fractie ligt dat net andersom. Melkveehouders overschrijden met de dunne fractie de fosfaatregels minder snel, terwijl akkerbouwers die de dikke fractie gebruiken juist de stikstofregels minder gauw schenden.
Onderzoeker Jaap Schröder van PRI is niet enthousiaster geworden door de experimenten. Het voornaamste probleem is de werkzaamheid van de stikstof in de dunne fractie. Die viel tegen en dat duidt op verliezen naar het milieu. Dat is slecht nieuws, want de Europese Unie zal de regels voor de toepassing van de bewerkte mest alleen verruimen als er een milieuvoordeel mee te halen is. En dat lijkt er niet te zijn.
Schröder heeft de techniek echter nog niet afgeschreven. Hij herhaalt zijn proeven op dit moment, en kijkt daarbij ook wat scheiding in combinatie met mestvergisting doet met de kwaliteit van de mest. De resultaten van de nieuwe proeven verwacht hij eind dit jaar te publiceren. Hij waarschuwt dat de Nederlandse overheid niet moet proberen om gescheiden mest het predikaat kunstmest te geven. ‘Dat is het niet. Ik denk dat je daarmee boeren valse hoop geeft, omdat Brussel het uiteindelijk toch niet zal accepteren.’