Nieuws - 15 november 2001

Meer natuurwinst mogelijk bij bestrijding verdroging

Meer natuurwinst mogelijk bij bestrijding verdroging

Tot nu toe werd bij de bestrijding van de verdroging van natuurgebieden gestreefd naar zoveel mogelijk hectare land met een hoger waterpeil, zonder te kijken naar de werkelijke natuurwinst die dat opleverde. Dr Petra Hellegers van het LEI beschrijft in haar dissertatie een rekenmodel, waarmee snel is uit te rekenen hoe groot de natuurwinst op een bepaalde plek is.

Het model is nog een prototype, dat is uitgetest op drie natuurgebieden. Volgens copromotor dr Flip Witte van de sectie Waterhuishouding kan het model op een simpele manier in een grafiek de natuurwinst afzetten tegen de kosten die de landbouw maakt door het weiland of de bouwgrond te vernatten. Zo kan de subsidie die beschikbaar is om boeren vergoedingen te geven voor hun natte land beter ingezet worden. Hellegers' onderzoek sluit aan bij de trend in onderzoek om natuurbeleid strikter af te rekenen op effectiviteit.

De verdroging van natuurgebieden is volgens Hellegers het gevolg van het falen van zowel de markt, de instituties als het beleid. Dat de markt faalt, komt deels doordat het lastig is natuurwaarde in geld om te zetten, maar ook bijvoorbeeld doordat de grondwaterprijs te laag is om boeren te prikkelen hun beregening effici?nter te maken.

Qua instituties nemen de waterschappen een belangrijke plaats in, maar die zijn alleen verantwoordelijk voor het oppervlaktewaterbeheer en niet voor het grondwater. Hellegers stelt in haar dissertatie voor om waterschappen een meer centrale rol te geven in de bestrijding van verdroging. Daarbij zou dan wel op lokaal niveau eerst onderzocht moeten worden of de verdroging in een gebied komt door ontwatering ten behoeve van de landbouw of door grondwateronttrekking. Op ditzelfde lokale niveau kan vervolgens het beheer van het grondwaterpeil worden gebaseerd op vrijwillige overeenkomsten tussen landbouw en natuurorganisaties. Met economische instrumenten kunnen boeren worden geprikkeld grondwater effici?nter te gebruiken. | M.W.

Petra Hellegers promoveerde 9 november bij prof. Ekko van Ierland, hoogleraar milieueconomie met bijzondere aandacht voor natuurlijke hulpbronnen en prof. Reinder Feddes, hoogleraar bodemnatuurkunde, agrohydrologie en grondwaterbeheer.