Nieuws - 18 december 2015

Medezeggenschap akkoord met netwerkreglement

tekst:
Rob Ramaker

De WUR-council stemt in met het vernieuwde netwerkreglement. Een eerdere conceptversie zorgde voor protest omdat het de vrijheid van meningsuiting van studenten en medewerkers zou beknotten.

Credit

Het reglement is bedoeld om de (persoonlijke) veiligheid en stabiliteit van het WUR-netwerk te beschermen. Wageningen UR haalde het document in 2013 bijvoorbeeld aan om een gastmedewerker te bestraffen die porno bekeek via het netwerk.

Dit najaar stelde de raad van bestuur een concept-reglement vast dat veel kritiek kreeg van de WUR-council. Steen des aanstoots waren met name de regels rond het gebruik van sociale media. Zo zouden studenten de goede naam van Wageningen UR niet mogen schaden met negatieve uitlatingen. Bovendien mocht Wageningen UR voortaan gericht onderzoek doen naar gebruikers om ‘(onterechte) bewuste negatieve publiciteit over Wageningen UR’ te voorkomen. De medezeggenschap was het principieel oneens met deze restricties; studenten zouden in ieder geval het recht moeten hebben zich negatief te uiten over hun universiteit.

De raad van bestuur toonde begrip voor de kritiek. Volgens de bestuurders was het doel van het document zeker niet om studenten te muilkorven, maar slechts een middel om wangedrag te bestraffen. In overleg zijn de bepalingen nu zo gewijzigd dat dit expliciet duidelijk is. ‘Nu wordt er verwezen naar de richtlijnen over sociale media’, zegt Wilco Muller, studentenraadslid voor VeSte, ‘zodat het dwingende karakter verdwijnt.’ Muller zegt dat de onderhandelingen soepel verliepen met veel wederzijds begrip.

Het uiteindelijke reglement biedt ook ruimte om clement te zijn voor ‘ethische hackers’. Dit zijn mensen die systemen kraken om zwakheden te onthullen en herstellen. Zij willen geen schade aanrichten. Een expliciete vermelding was een brug te ver, zegt Muller. ‘Het moet geen vrijbrief zijn.’ Wel staat in de tekst dat de consequenties van schendingen ‘proportioneel’ worden bestraft. In tegenstelling tot het concept doen intenties er toe.

Alle gebruikers moeten instemmen met het nieuwe reglement. Zij krijgen het document in de loop van januari voorgelegd via een pop-up.