Nieuws - 1 januari 1970

Malpiebeemden staat stijf van cadmium

Gras uit het natuurgebied mag niet als hooi worden verkocht, omdat er teveel cadmium in zit. Maar of er koeien mogen grazen op de Malpiebeemden langs de Dommel is ook nog onzeker. De norm die Alterra gebruikt is drie keer lager dan de norm die de Voedsel en Waren Autoriteit aanhoudt. Welke norm geldt, blijft vooralsnog onduidelijk.

De Malpiebeemden is een natuurgebied dat valt onder de Habitatrichtlijn. Natuurmonumenten wil het gebied met wilde grazers ontwikkelen tot droge en vochtige heide, moerasvegetatie en veenbos. Maar volgens dr. Paul Römkens van Alterra staat de bodem stijf van het cadmium. Het gras bevat tien keer zoveel van de stof, die de organen aantast, dan er in veevoer mag zitten. Plekken met meer dan honderd milligram cadmium per kilo grond zijn geen uitzondering. ‘Het zijn de hoogste waarden die wij in Nederland hebben gevonden’, aldus Römkens.
Opdrachtgever Actief Bodembeheer de Kempen is met het onderzoek van Alterra voor contra-expertise naar de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gegaan. Die concludeerde dat de Malpiebeemden wel begraasd mogen worden. De norm die Alterra gebruikte om te bepalen of het grazen lichamelijke effecten heeft was te laag, vonden de onderzoekers van de VWA. Zij gaan uit van een drie keer zo hoge norm, waardoor het grazen wel acceptabel is.
‘We baseren ons op verschillende onderzoeken’, verklaart Römkens het verschil tussen de twee normen. ‘De VWA heeft een berekening gemaakt op basis van andere literatuur.’ Römkens stelt voor om het zekere voor het onzekere te nemen en voorlopig geen koeien op de Malpiebeemden te laten grazen.
Bovendien bestond het onderzoek van Alterra uit een steekproef van dertien plekken. Om beter te bepalen waar het meeste cadmium zit, zou Römkens eerst een gebiedsdekkend onderzoek willen doen. Op basis daarvan zou dan kunnen worden bepaald waar de grote grazers wel en niet mogen grazen. Op de hoger gelegen graslanden kan dat bijvoorbeeld wel als de pH van de bodem boven de vijf blijft.
Actief Bodembeheer de Kempen wil geen commentaar geven op het onderzoek van Alterra. / MW