Nieuws - 1 januari 1970

Lekker wandelen langs de akkerrand

PPO en LTO Nederland willen meer akkerranden openstellen voor recreanten. De al bestaande wandelroutes zijn volgens de onderzoekers een succes. Wel moeten de recreanten oppassen dat ze geen broedvogels verjagen.

Op 15 juni tijdens de praktijkdag van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Lelystad is de inpassing van akkerranden in het landschaps- en recreatiebeheer gedemonstreerd. Projectleider dr Frans van Alebeek: ‘In veel akkerrandenprojecten die recent zijn gestart, ligt het accent op buffering van sloten en verbetering van de waterkwaliteit. Akkerranden fungeren dan als buffers en vanggewas, zodat minder gewasbeschermingsmiddelen en mest in het water komen. Die randen kunnen echter tegelijk net zo goed als wandelpad dienen, en zijn een leefgebied voor allerlei kleine dieren en planten.’
Een praktijkproject met vijf bedrijven die aan de slag gaan met functionele biodiversiteit ligt in de Hoeksche Waard bij Strijensas. Dit is een project van LTO Nederland, waarin PPO een flink deel van de uitvoering voor haar rekening neemt. Een deel van de akkerranden die hier liggen, is al in gebruik als wandelpad. En in het Maashorstgebied is PPO samen met Alterra bezig om een netwerk van boerenwandelpaden op te zetten. Die gaan deels ook over akkerranden.
Van Alebeek signaleert wel een probleem. ‘Op een drukke wandelroute kunnen broedvogels in de randen te vaak worden verjaagd.’ Een oplossing kan zijn om de weidevogelhotspots niet in het padennetwerk op te nemen, of om wandelpaden niet het gehele jaar open te stellen. ‘Het is dus soms kiezen, maar de ervaringen tot nu toe laten duidelijk genoeg zien dat er veel samen kan gaan op de akkerranden.’
De akkerrandwandelaars kunnen trouwens wel veel insecten verwachten op het boerenland. Op de praktijkdag liet PPO zien dat de akkerranden, veelal onbemest en onbespoten, veel zweefvliegen, spinnen en loopkevers herbergen. Misschien hinderlijk voor wandelaars, maar de boeren hebben er voordeel van. Veel van deze insecten zijn natuurlijke vijanden van bladluizen. Zo vertelde tijdens de praktijkdag een akkerbouwer uit Schouwen-Duiveland, dat de insecten die voorkomen op zijn akkerranden de bladluis in zijn aardappelen in korte tijd wegvreten. / HB