Nieuws - 4 oktober 2001

LS: Visitatie Geografische Wetenschappen

LS: Visitatie Geografische Wetenschappen

In het Wb van 13 september worden de slechte scores besproken van de leerstoelgroepen Landschapsarchitectuur, Landgebruiksplanning en Sociaal-ruimtelijke Analyse van het Landgebruik (SRA). Met dit gegeven kunnen we twee kanten uit: afbouwen of investeren. Wageningen UR kiest voor het laatste, omdat deze werkvelden centraal staan in de missie en noodzakelijk zijn voor de b?ta-gamma-integratie in het Groene Ruimte-onderwijs en -onderzoek. De maatschappelijke belangstelling en interesse van studenten zijn navenant groot.

Bij Landschapsarchitectuur maakt de huidige hoogleraar plaats voor een opvolger. Tevens vindt een reeks van aanstellingen van nieuwe staf plaats, vooruitlopend op het aanstaande vertrek van zittend personeel. Ook bij SRA is de benoeming van een nieuwe hoogleraar aanstaande. Intussen heeft men samen met Alterra opdrachten aangetrokken voor belevingsonderzoek en heeft men bij NWO eveneens gescoord op dit terrein. De recent aangestelde hoogleraar Landgebruiksplanning, Van der Valk, krijgt van de visitatiecommissie veel krediet en terecht, gezien de waardering voor het Deltaprogramma voor de Groene Ruimte en een nieuwe opdrachtportefeuille van bijna twee miljoen gulden voor NWO, Habiforum, DLG, RWS en Alterra. De drie leerstoelgroepen zijn, met hun Alterra-counterparts, enthousiast voor de vorming van een gezamenlijke divisie Landschap en Ruimtelijke Ontwikkeling in de kenniseenheid Groene Ruimte, waardoor het hoofd wordt geboden aan de thans beperkte schaalgrootte, waarop men opereert. Zowel inhoudelijk als bestuurlijk worden dus de juiste stappen gezet voor een beter evaluatieresultaat in de nabije toekomst.

Lijbert Brussaard, hoogleraar-directeur departement Omgevingswetenschappen