Wetenschap - 29 maart 2001

LS: Ongewenste omgangsvormen

LS: Ongewenste omgangsvormen

Onlangs (8 maart) verscheen in dit blad onder de titel 'Seksuele intimidatie neemt af, pesten neemt toe' een artikel waarin onder andere de rol van de DLO-vertrouwenspersonen werd besproken. Uit het artikel zou de indruk kunnen ontstaan dat zij alleen aanspreekbaar zijn in geval van (seksuele) intimidatie. Dat is niet het geval, deze vertrouwenspersonen kunnen benaderd worden met alle klachten over ongewenste omgangsvormen.

Graag willen wij ter verduidelijking hier een korte toelichting op geven.

Formeel is het nog juist dat voor DLO geldt dat de vertrouwenspersonen zijn aangesteld volgens de Arbo-wet waarin alleen gesproken wordt van seksuele intimidatie. In de laatste CAO-onderhandelingen (afgerond op 24 januari; ondertekend op 28 februari) is echter afgesproken dat dit jaar de regeling anders ingevuld zal gaan worden. Werkgevers en werknemers willen (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten op de werkvloer uitbannen. DLO zal hiertoe in overleg met de Centrale Ondernemingsraad een Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen opstellen.

Vanuit de DLO-vertrouwenspersonen willen we aan deze formele situatie graag het volgende toevoegen. Indien de problemen te groot zijn of de werkomstandigheden te moeilijk, is zo'n formele klachtafhandeling nodig. In dat geval is het inzetten van een vertrouwenspersoon niet voldoende. Een klachtencommissie behandelt dan de klacht en de vertrouwenspersoon kan dan op verzoek van de klager fungeren als aanspreekpunt of adviseren.

Echter, het overgrote deel van de klachten over ongewenste omgangsvormen wordt op informele wijze in samenwerking met een vertrouwenspersoon opgelost. De praktijk is dat mensen langs komen met heel verschillende vragen, niet alleen over seksuele intimidatie, maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, treiteren, discriminatie en fysieke agressie. Deze bredere taak wordt door diverse decentrale directies en ondernemingsraden van DLO ook nadrukkelijk ondersteund en de meeste DLO-vertrouwenspersonen zijn door gerichte scholing op deze bredere taak voorbereid.

Wij zien het als taak van een vertrouwenspersoon om mensen te ondersteunen bij het vinden van oplossingen tegen alle vormen van ongewenst gedrag. De kracht van vertrouwenspersonen is onder andere dat zij in een redelijk vroeg stadium kennis nemen van problemen, informatie en advies geven of doorverwijzen.

Dit betekent dat, hoewel een aantal regelingen nog op centraal niveau afgesproken moet worden, in de praktijk de deur bij de vertrouwenspersonen open staat voor iedereen die klachten heeft over ongewenst gedrag van anderen.

Namens het Platform DLO Vertrouwenspersonen,

Eefje den Belder en Petra van Es