Nieuws - 10 oktober 2002

LS: Ombuigingen Universiteit

LS: Ombuigingen Universiteit

In het WB van 3 oktober geven studenten hun reactie op de ombuigingen van de Universiteit. Dit duidt op een terechte, grote betrokkenheid bij het financi?le reilen en zeilen van de instelling als geheel. Adviezen richting het College, omdat naar hun inzicht een volstrekt verkeerde koers wordt gevaren en in het belang van de continu?teit snel een revolutie moet worden ontketend om het tij tijdig te keren, adstrueren die betrokkenheid eens te meer.

Het geeft natuurlijk altijd een kick als je het College kunt betrappen op een te gemakzuchtige houding, inconsequent beleid of het niet kunnen omgaan met kritiek van buitenaf. Laten we daarbij wel afspreken, dat de feiten niet uit het oog moeten worden verloren.

Mede door een interventie van de minister van LNV zijn de ombuigingen voor Wageningen Universiteit beperkt gebleven tot 0,9 miljoen euro , oftewel 0,7 % in 2003 oplopend tot 3,5 miljoen euro in 2006, zijnde 2,8% van de totale LNV-subsidie. Neem even van mij aan dat er wel degelijk door het College vooraf druk is uitgeoefend om het maatschappelijke belang van wageningse kennis te benadrukken, en dat de vorming van Wageningen UR in deze fase van de ontwikkeling niet echt gebaat is bij nieuwe grote ombuigingen. Wil ook even van mij aannemen dat het College niet buikschuddend op het bureau is gesprongen toen op Prinsjesdag de aangekondigde kortingen ook een feit werden. Maar aangezien de gemiddelde korting op de overige onderdelen van de Rijksdienst minimaal 4% bedroeg was er toch een zucht van verlichting.

Vervolgens is er dan natuurlijk de vraag hoe je als verantwoordelijk bestuurder, zowel intern als extern, omgaat met deze van tijd tot tijd terugkerende realiteit. Het is evenzeer een harde realiteit dat de wijze van belangenbehartiging van de afgelopen jaren voor Wageningen nooit heeft geleid tot extra geld. Ook het maar blijven afwachten, tot er ooit eens extra budget komt voor nieuwe huisvesting, leidt alleen maar tot verpaupering en veroudering van de huidige infrastructuur. Linksom of rechtsom kunnen we onze eigen verantwoordelijkheid, voor het aanbieden van goed onderwijs en onderzoek in moderne gebouwen en laboratoria met geavanceerde apparatuur, niet uit de weg gaan. De in de afgelopen weken ook wel geventileerde opvatting, dat in een taakorganisatie de subsidieverstrekker verantwoordelijk is voor de inhoudelijk te maken keuzen, maakt van het College een soort bestuurlijk doorgeefluik en gaat volstrekt voorbij aan haar aanspreekbaarheid op de continu?teit van de instelling. De rol van de Raad van Toezicht moet in dit opzicht zeker niet worden onderschat.

Uit de managementgesprekken voor de begroting 2003, die op dit moment worden gevoerd met de diverse directies, valt af te leiden dat er op alle fronten druk zit op de financi?le kaders. Dat is op zich het gebruikelijke beeld. Ambities zijn altijd groter dan de portemonnee en dat hoort ook zo. Tegelijkertijd geeft het overall beeld wel aan dat, met al onze overige plannen in het vooruitzicht, de rek er wel uit is om de bekende kaasschaaf te hanteren. Het maken van keuzen is niet te ontlopen. Ook in relatie tot het commitment van de medewerkers en studenten is het in balans houden van taken, het niveau van de voorzieningen en beschikbare middelen noodzakelijk. Laten we daar, bij het totstandkomen van het nieuwe instellingsplan, met elkaar een open, realistische en wat mij betreft zeer felle discussie over voeren. Daar kan het resultaat alleen maar beter van worden.

Peter van der Jagt, stafdirecteur Financi?n