Wetenschap - 1 november 2001

LS: Internationaal gezicht

LS: Internationaal gezicht

Volgens prof. Arie Kuyvenhoven (leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie) in Wb van 25 oktober 2001 heeft internationaal onderzoek in Wageningen nog te weinig een eigen gezicht. Het gaat hem niet om een centrum dat acquisitie doet, maar om een centrum dat internationaal een inhoudelijk-wetenschappelijk rol van betekenis speelt in Noord-Zuid-onderzoek. Hij doelde daarbij kennelijk op het Noord-Zuid Centrum dat onlangs door de raad van bestuur werd goedgekeurd (zie Wb van 4 oktober).

Deze uitspraken zijn ons uit het hart gegrepen, maar het Noord-Zuid Centrum (NZC) is juist opgericht om te voldoen aan die wens om dat Wageningse internationale gezicht vorm te geven. Het NZC doet wel degelijk meer dan acquisitie; dat beslaat slechts ruwweg een kwart van onze activiteiten.

Het NZC heeft als algemene taak om Wageningen UR te helpen profileren in de discussiearena rond de ontwikkelingsproblematiek. We willen ons mengen in de discussies over armoedebestrijding, voedselzekerheid, handelsliberalisatie, duurzaam landgebruik enzovoort. Discussies binnen en buiten Wageningen, opini?rende artikelen in de krant, meningen op de televisie.

We willen daarbij de ervaring en kennis kapitaliseren en uitbreiden die binnen Wageningen UR voorhanden is. Het vergroten van die kennis geschiedt onder andere via de co?rdinatie en inhoudelijke ondersteuning die het NZC levert aan de uitvoering van de twee grote Wageningse programma's op het gebied van ontwikkelingsgericht onderzoek en onderwijs: het INREF-programma van Wageningen Universiteit en DLO Internationale Samenwerking. Het NZC is voorts bezig met het opzetten van een serie Wageningse interdisciplinaire workshops op het gebied van Noord-Zuid-vraagstukken.

We willen hierbij overigens ook de indruk wegnemen die bij velen is ontstaan dat de raad van bestuur nu zomaar ineens 5,4 fte zou hebben vrijgemaakt voor dit Noord-Zuid Centrum. In werkelijkheid heeft de raad haar goedkeuring gegeven aan het formeel instellen van het NZC, en daaraan capacitair 1,2 fte toegekend, ter continuering van activiteiten die al veel eerder waren ingezet onder het Programmateam Internationaal. De rest van de NZC-capaciteit wordt ingebracht vanuit de INREF- en DLO-IC-programma's en vanuit elders belegde activiteiten zoals Internationale Advisering, EU Desk en FAO/IFAD Liaison.

Tenslotte vraagt Kuyvenhoven om een prominente wetenschappelijke leider voor het internationale gezicht van Wageningen. Welnu, de raad van bestuur zoekt een directeur voor het NZC (0,5 fte). Profiel en taakomschrijving liggen geheel in het verlengde van wat Kuyvenhoven voorstaat. Dus, Arie, iets voor jou?

Namens het Noord-Zuid Centrum,

Wim Andriesse