Nieuws - 16 mei 2002

LS: Brinkhorst geen compliment waard

LS: Brinkhorst geen compliment waard

In Wb 14 geeft hoogleraar Arie Oskam aan dat waardering voor minister Brinkhorst op zijn plaats zou zijn. Ik ken Arie Oskam nog uit de tijd van discussi?ren over nieuw beleid met al dan niet een zuivelcontingentering. Dat was eind zeventiger jaren van de vorige eeuw. Het zuivelbedrijfsleven was niet gelukkig met de analyses die hij maakte, maar ze waren helder en doeltreffend. Achteraf B nadat de superheffing was ingevoerd - bleek dat beleid positief uit te pakken, waardoor de zuivelsector bijdraaide. Veel melkveehouders grepen de kansen en continueerden hun bedrijf.

Het huidige landbouwbeleid biedt die mogelijkheden steeds minder. De continu?teit van de Nederlandse boerenbedrijven is in gevaar.

De Europese landbouwministers gaan binnenkort in Spanje praten over een vijftal punten die geopperd zijn om de toetreding van tien nieuwe lidstaten mogelijk te maken. E?n daarvan is: reduceren van de hoge prijssteun als vangnet. In plaats daarvan moet een soort verzekeringssysteem ingevoerd worden. Op de vraag wie daarvoor de premie moet betalen, antwoordt Brinkhorst: de boer. Daar haastig aan toevoegend: niet alle lidstaten gaan daarin mee, met name in Spanje zelf wil de overheid deze premie financieren.

Wat betreft de financiering van de bestrijding van veeziekten in de EU is het zo dat Brussel een fors deel voor zijn rekening neemt: BSE 70 procent, varkenspest 50 procent en MKZ 60 procent. In de meeste lidstaten betaalt de overheid de rest. Zo niet in Nederland. Hier moeten de boeren zelf een fonds vormen waaruit de betaling plaatsvindt.

In geen enkel ander land bestaat een kortingsysteem, waarbij boeren geen schadevergoeding krijgen wanneer ze niet aan hygi?ne-eisen voldoen of er administratieve onvolkomenheden worden geconstateerd. In Nederland kregen vorig jaar 2200 van de 2800 geruimde bedrijven te maken met korting. Na veel commotie en inbreng vanuit de Tweede Kamer is dit aantal inmiddels teruggebracht tot 196. Ook voor deze resterende groep blijft het onbegrijpelijk dat zulke zware sancties blijven gelden voor soms belachelijk kleine tekortkomingen. De boer in Kootwijkerbroek die 100 procent gekort is zou B wanneer hem geweldpleging ten laste zou moeten worden gelegd B via het justiti?le apparaat vervolgd dienen te worden en niet het faillissement in gedreven door een buitenproportionele korting van meer dan een half miljoen euro. De demissionaire Minister van Landbouw beroept zich op regels die B naar ieder nu inziet B onterecht en onjuist zijn. Het zou van inzicht getuigen wanneer hij ook de laatste kortingen zou schrappen. Dan voegt hij zich bij Europees-breed beleid.

Willem van Middendorp,

Consulent landbouw