Wetenschap - 1 januari 1970

LNV vraagt om nieuw onderzoek

LNV vraagt om nieuw onderzoek

LNV vraagt om nieuw onderzoek

De terugtrekkende beweging van LNV bij de financiering van onderzoek naar de agrarische productie zet zich duidelijk voort in de nieuwe beleidsnota Kracht en kwaliteit. Volgens het profijtbeginsel moet het agrarisch bedrijfsleven hier vooral zelf in investeren. De overheid richt zich vooral op een vitaal platteland, natuur, milieu en dierenwelzijn

Meervoudig ruimtegebruik en de watersysteembenadering vragen om nieuwe ontwerpen en instrumenten. Nieuwe arrangementen tussen landbouw en andere gebruiksvormen van de groene ruimte zijn nodig. LNV zal samen met Verkeer en Waterstaat een programma ontwikkelen om te beoordelen of voorgenomen activiteiten op het platteland wel of niet duurzaam zijn. Voor de visserij komt er een graadmeter voor ontwikkeling van de Noordzee

Een nieuwe generatie dierlijke en plantaardige productiesystemen en producten is nodig. Vermindering van de milieubelasting en verbetering van dierenwelzijn hebben een hoge prioriteit. Het onderzoek naar bestrijding van dierziekten die bedreigend zijn voor de mens of voor de handel zal worden geïntensiveerd. Er komt extra geld voor onderzoek naar het welzijn van gezelschapsdieren

Er is behoefte aan actuele inzichten in de relatie tussen voeding en gezondheid en productiemethoden. Daarbij gaat het ook om de maatschappelijke waardering van die inzichten. Er moeten garantiesystemen worden ontwikkeld voor veilig en gezond voedsel. LNV zal samen met het bedrijfsleven en consumentenorganisaties onderzoek opzetten om voedselketens te behouden die vrij zijn van genetisch gemodificeerde organismen. LNV zal de toepassing van nieuwe technologieën in de agrosector stimuleren, niet alleen op het terrein van voeding, maar ook bij non-food en milieu-efficiency

Voor de groene ruimte zullen kwaliteitsindicatoren worden ontwikkeld. Deze zullen gebruikt worden bij discussies over infrastructuurprojecten waar landschaps- en natuurwaarden in het geding zijn. LNV zal de maatschappelijke waardering voor en de behoefte aan natuur in beeld brengen. Regionale kennisnetwerken zullen bijdragen aan de deskundigheid over agrarisch landschaps- en natuurbeheer

Een concrete uitwerking van deze punten wordt eind april verwacht. M.Hg

:Ondanks de recente kritiek op het RIVM hebben overheid, bedrijfsleven en milieubeweging vertrouwen in de onderzoeksresultaten van het instituut. Het RIVM geeft de aannames bij zijn onderzoeksmodellen doorgaans goed aan, stelt Natuur en Milieu. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Centraal Planbureau. En het RIVM is behoorlijk onafhankelijk, omdat het de opdrachtgevers relatief vaak voor de voeten loopt bij het vaststellen van de onderzoeksaannames. Dat is een belangrijk criterium voor onafhankelijkheid, stelt de Rotterdamse milieukundige Hafkamp. Milieu Magazine

De huisgenoten van de Groningse student Reinout Pfeiffer, die eind 1997 stief na het drinken van een liter jenever, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft onderzocht of de huisgenoten het nalaten van hulpverlening bij levensgevaar valt te verwijten, maar deskundigen hebben aangevoerd dat een leek niet exact kan inschatten of de situatie fataal is. Bovendien kan het drinken van een liter jenever heel verschillend uitpakken, meent de persofficier. De ene gaat dood als je niet ingrijpt, terwijl de ander achter het stuur van zijn auto kruipt, naar huis rijdt en zijn roes uitslaapt. UK

De stage van de Leidse student Maarten van Beek in Peking eindigde na een week met een pistool tegen zijn slaap. Van Beek zou, als eerste westerling, een half jaar Engelse les geven op The People's Public Security University, het opleidingscentrum van de overheid. Hij zou ook het wervings- en selectiebeleid van de overheid - van partijtrouw naar kwaliteitseisen - helpen veranderen. Maar na een week drongen geeniformeerde mannen zijn kamer binnen, zetten een pistool op zijn hoofd en gaven rake klappen in zijn buik. Als ik de inval aanhangig maakte, zou men daar zeker een proces van maken. Dan zou ik nog een lange tijd moeten blijven en mijn stage nooit meer goed kunnen vervullen. De ontvangst van Van Beek was geweldig, maar lang niet alle Chinese studenten en medewerkers waarderen de open-deurpolitiek. Mare

De universiteiten willen het auteursrecht van het door hun wetenschappelijk personeel geschreven werk. Een werknemer moet voortaan schriftelijk een nieuwe publicatie aanmelden, stellen de universiteitsbesturen voor in de nieuwe CAO. De universiteiten willen zo een digitale bibliotheek beginnen voor wetenschappelijke publicaties en de kosten van wetenschappelijke tijdschriften terugdringen. Nu betalen de universiteiten eigenlijk drie keer voor een publicatie: ze financieren de schrijver, bekostigen het wetenschappelijke tijdschrift waar het artikel in staat en moeten betalen voor publicaties bij de opname in readers. Een stuurgroep van de vereniging van universiteiten, de VSNU, wil dat parasitisme voorkomen. Wetenschappers snappen dit materiële argument, maar vrezen vooral het intellectuele aspect. Ik vind het veel vervelender dat de universiteit wijzigingen in een tekst kan aanbrengen als ze de rechten ervan heeft. UK

Het aantal studenten Algemene economie ligt op een historisch dieptepunt. Het aantal tweedejaars in Tilburg dat voor Algemene economie kiest, schommelt rond de vijftien - vijf procent van het totale aantal economiestudenten. Iedereen kiest voor Bedrijfseconomie. Ook in Amsterdam en Groningen is die trend zichtbaar. Een schrijnende situatie. Het is natuurlijk niet motiverend om in zo'n sterfhuisconstructie te werken, stelt een algemeen econoom. Door de scheefgroei tussen studenten en personeel moet het aantal afstudeeropties afnemen. Univers

Venlo wordt een universiteitsstad. De universiteiten in Maastricht en Eindhoven denken erover een dependance te openen in de Noord-Limburgse stad, om postdoctorale opleidingen logistiek en informatica te verzorgen. Maastricht meldt dat het plan in een vergevorderd stadium is, Eindhoven vindt de mededeling voorbarig. Maastricht verwacht veel van bedrijfsopleidingen en volwassenenonderwijs. Cursor

Louk de la Rive Box, tot enige jaren geleden ontwikkelingssocioloog in Wageningen, is bijzonder hoogleraar geworden in Utrecht. In zijn oratie sprak hij over het failliet van de traditionele ontwikkelingssamenwerking. Decennia lang heeft de ontwikkelingssamenwerking eenzijdig in het teken gestaan van armoedebestrijding. Maar de economische groeimodellen en het westerse nutsdenken passen niet in de cultuur van de meeste ontwikkelingslanden. Hij wil de samenwerking daarom omdraaien. Neem juist de sterke punten van deze landen als uitgangspunt voor samenwerking. Het gaat om uitwisseling van kennis, meent Box, en daar wil hij in Utrecht een wereldwijd netwerk voor oprichten. U-Blad