Nieuws - 1 januari 1970

Kyoto jaagt koe op stal

Een melkveebedrijf kan de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen met dure maatregelen die de koe meer op stal jagen. Dit blijkt uit een nieuwe broeikasgasmodule die de Animal Sciences Group (ASG) heeft ontwikkeld.

De Nederlandse melkveehouderij levert met de uitstoot van lachgas en methaan een aanzienlijke bijdrage aan de nationale emissies van broeikasgassen. In het Kyoto-protocol beloofde Nederland die uitstoot te verminderen. Onderzoekers hebben daarom in opdracht van onderzoeksfinancier SenterNovem een broeikasmodule ontwikkeld in het Bedrijfsbegrotingsprogramma Rundvee (BBPR), waarmee melkveehouders de kosteneffectiviteit kunnen berekenen van maatregelen die de uitstoot van lachgas en methaan verlagen.
‘Melkveehouders zijn nog niet verplicht om emissiereducerende maatregelen te nemen voor broeikasgassen. De huidige reducties komen vooral door het meeliften met de mestmaatregelen. Maar SenterNovem wil nu al inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Met de module kun je de mogelijke uitstootreducties in de melkveesector berekenen en zien wat dat een bedrijf kost’, legt projectleider dr. René Schils van ASG uit.
Uit de module blijkt dat als een gemiddeld melkveebedrijf de koeien minder lang beweidt, dit kan leiden tot drie tot twaalf procent minder uitstoot. Bedrijven op zandgrond kunnen hier relatief moeilijker nog milieuwinst mee behalen. ‘Omdat de koeien daar nu al langer op stal staan onder andere als gevolg van de mestwetgeving’, aldus Schils.
Door mestvergisting met snijmaïs als co-vergister kunnen emissies zelfs met een kwart dalen. Mestvergisting is echter alleen voor grotere bedrijven, met koeien het hele jaar op stal, rendabel.
ASG gaat nu in opdracht van SenterNovem de broeikasgasmodule toepassen op meer uiteenlopende bedrijfssituaties. / GvM