Nieuws - 1 januari 1970

Koe krijgt gras uit natuurgebied

Praktijkcentrum Zegveld begint een proef waarbij melkkoeien flinke hoeveelheden kuilgras van beheersgrasland door hun voer gemengd krijgen. Het project moet de huiver onder melkveehouders wegnemen voor ‘natuurgras’. Zij geven dat tot nu toe niet aan hun dieren omdat er relatief weinig bekend is over de voedingswaarde.

Om meteen maar een misverstand weg te nemen: ‘natuurgras’ is niet het tegenovergestelde van kunstgras. Veehouders verstaan onder natuurgras het gras dat afkomstig is van natuurterreinen of beheersgraslanden. Kortom: gras dat niet wordt gezaaid en gemaaid om melkvee te voeden, maar waarvoor ook andere natuurdoelen gelden.
Het maaien en afvoeren van dit zogenaamde beheersgras is voor natuurterreinen vaak van groot belang. Alleen door deze ‘verschralende’ maatregelen is het bijvoorbeeld mogelijk om fraai ogende, bloemrijke graslanden te verkrijgen. Uit een verkennende studie van praktijkonderzoekers van de Animal Sciences Group blijkt dat ‘natuurgras’ een groeimarkt is. Momenteel valt bijvoorbeeld al zo’n 56.000 hectare grasland onder de subsidieregeling voor weidevogelbeheer. Na de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018 zal Nederland over zo’n 180.000 hectare multifunctionele graslanden beschikken. Een belangrijke vraag is of er wel voldoende vraag zal zijn naar al het natuurgras dat dan geoogst wordt.
Uit de verkennende studie blijkt dat melkveehouders die nu al op beperkte schaal beheersgras gebruiken in het rantsoen van hun melkvee, hier redelijk tevreden over zijn. Bij een aandeel van 5 tot 10 procent kuil van beheersgras in het rantsoen lijken er geen merkbare effecten te zijn op de totale voeropname en melkproductie. De melkveehouders zijn zelfs opvallend positief en denken dat het natuurgras de gezondheid van het vee bevordert. Zo zou het melkvee minder last hebben van maagdarmstoornissen en over een betere ‘algehele gezondheid’ beschikken.
Het Praktijkcentrum Zegveld gaat nu in een grote voederproef op zoek naar het optimale aandeel natuurgras in melkveerantsoenen. Hiertoe krijgen de melkkoeien in het ruwvoer tot 50 procent beheersgras voorgeschoteld. Daarnaast wordt in het laboratorium onderzoek uitgevoerd naar het effect van kauwen en herkauwen op de afbreekbaarheid en verteerbaarheid van het beheersgras in de koeienpens.
De verkennende studie naar de inpasbaarheid van gras uit natuurbeheer in de voeding van melkvee werd gefinancierd door het ministerie van LNV en de productschappen voor zuivel en diervoeder. / GvM