Wetenschap - 1 januari 1970

Koe in de wei is beste ambassadeur van melkveehouders

Koe in de wei is beste ambassadeur van melkveehouders

Koe in de wei is beste ambassadeur van melkveehouders


Sappige groene weiden met daarin rustig grazende zwartbonte koeien. Denk daarboven witte stapelwolken met wat blauw ertussen, een paar boompjes in de verte en het clicho van Nederland is weer volmaakt. Het klinkt misschien onbenullig, maar dit beeld is wel het grote voordeel van de melkveehouderij. Deze sector hoeft zich geen zorgen te maken over de maatschappelijke acceptatie, anders dan bijvoorbeeld de varkenshouderij. Toch zijn de problemen met mestoverschotten, stikstof en ammoniakvervluchtiging minstens zo groot als de bij de varkens

De melkveesector beseft het voordeel van de koe als ambassadeur maar al te goed. Niet voor niets wil de Land- en Tuinbouworganisatie LTO-Nederland het weiden van koeien in de zomer stimuleren. Maar hoeveel weiden is nodig en wat is weidegang precies? LTO wil hierover komende winter een discussie aangaan met haar achterban. De vraag is ook: is weidegang meer dan alleen maar uiterlijk vertoon voor het ophouden van het imago?

Beenwerk

Dat de sector zich zorgen maakt om de koe in de wei is terecht. Zo is de melkrobot in opmars. Om die maximaal te benutten moeten de koeien in ieder geval regelmatig de stal in om zich te laten melken. Veel veehouders kiezen er dan voor de koeien altijd binnen te houden

Ook voor het milieu is het nadelig. De uitstoot van ammoniak is in de wei hoger dan in de stal, zeker als het om een ammoniakarme stal gaat. Daarnaast spoelen de mineralen makkelijker uit in de wei

Voor de koe zelf is de wei goed. Dat staat voor dr ing. Hans Hopster van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) als een paal boven water. Hard feit is dat als koeien meer in de stal staan, ze meer problemen krijgen met hun beenwerk en klauwen. Aan onze stalvloeren zitten gewoon een aantal nadelen. Koeien lopen altijd in hun eigen nattigheid, waardoor de klauwen verweken en niet afslijten. In de weideperiode herstelt dat weer.

Giswerk

Veel meer is er niet onderzocht aan de koeien. Wel wijzen gedragingen van de koe erop dat ze zich in de wei lekkerder voelt. We weten dat de koeien in de wei meer synchroon eten en rusten dan in de stal. Hoe dat komt, weten we niet. Je weet wel dat bij mensen met emotionele problemen ook het dag-nachtritme verstoord raakt. Misschien zit daar een aanwijzing.

Onderzoek van dr ir Carolien Ketelaars, werkzaam bij het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO), bevestigt het idee dat koeien liever in de wei rondlopen. Zij is onlangs gepromoveerd op het gedrag van koeien bij een melkrobot. In ons onderzoek konden de koeien kiezen of ze binnen of buiten gingen liggen. Alleen als het erg warm was of erg hard regende, kwamen ze naar binnen. We moesten krachtvoer gebruiken als lokkertje om te zorgen dat de koeien regelmatig naar binnen gingen langs de melkrobot.

Waarom de koeien liever buiten zijn dan binnen, is giswerk. Mogelijk heeft het te maken met de bezettingsgraad, denkt Hopster. Dat haalt hij uit onderzoek naar verruiming van de stal. Bij twee maal zoveel ligboxen als koeien ging elke koe zo liggen dat er een lege box tussen haar en de volgende koe was. Dit wijst erop dat met een verbetering van de stal de koe het meer naar haar zin heeft in de stal dan in de wei. Hopster: Ik denk wel dat er een stal te verzinnen is die nagenoeg even goed is als de wei. Maar die is misschien wel helemaal niet economisch.

Dat idee komt overeen met wat veeteeltstudent Harmen Endedijk schrijft in het studentenblad de Veeteler. Een betonnen ligbox klinkt inderdaad weinig aanlokkelijk. Maar geef haar de keus tussen een plek in het weiland of een ruim ligbed in een stal met daarin een dikke laag stro, een ventilator boven haar kont en voer voor de bek, dan verkiest ze het laatste.

Als het zo goed is voor de koeien om naar buiten te gaan, hoe lang moet dat dan? Hopster: Dat hebben we nooit onderzocht. Bij weiden speelt voeding mee, klimaat, stimuli in de omgeving, exploratie, sociaal gedrag. Het zijn allemaal zaken die op elkaar inspelen. Je kan de koeien honderd dagen lang acht uur per dag naar buiten doen of 365 dagen minimaal vier uur. Het is allemaal nattevingerwerk.

Pinken

Het gevoel dat weiden goed is, blijft in ieder geval hangen. Ook bij veehouders zelf. Zo blijkt uit een enqu352te van het Proefstation voor de Rundveehouderij dat een melkrobot best te combineren is met weiden van de koeien. De belangrijkste reden om hun koeien de wei in te doen, is de gezondheid van het dier. Maar ook het imago wordt als reden genoemd

Blijft over het milieu. De mineralenverliezen nemen toe bij weidegang. Een melkveehouder in het ledenblad van Campina Melkunie wil daarom toe naar twee verliesnormen. Boeren die het vee in de wei laten, moeten minder streng afgerekend worden. Daarmee wordt wel het milieu de dupe. Een andere veehouder doet dan liever de koe tekort, maar probeert de maatschappij achter zich te houden: Dan jaag je toch gewoon een paar pinken de wei in. De consument ziet toch het verschil niet met een melkkoe.


Het nut van Landschapsarchitectuur

De vraag is niet: is Landschapsarchitectuur nuttig? De vraag is: wat doet Landschapsarchitectuur aan een zichzelf respecterende universiteit? Of de Universiteit Wageningen inderdaad tot de zichzelf respecterende instellingen gerekend moet worden, laat ik nu even in het midden

De reden dat ik mij dit afvraag ligt in het verbazingwekkende feit dat ik uit de ondoorzichtige brij aan signalen van de universiteit nergens kan opmaken dat wordt overwogen om de studierichting Landschapsarchitectuur op te heffen. Of liever gezegd, over te hevelen naar de plaats waar die opleiding behoort, namelijk aan de Academie voor Beeldende Kunsten of een soortgelijke instelling. Terwijl dat zo logisch zou zijn in een operatie om tot een moderne en efficiënte universiteit te komen

Om een gefundeerd antwoord op mijn vraag te kunnen geven, is het nodig objectieve criteria aan te leggen. Daarbij doet zich meteen al een probleem voor. Dat is dat landschapsarchitecten, en dan met name die landschapsarchitecten die door de eigen parochie tot de voormannen (voorvrouwen kom je ook daar bijna niet tegen) worden gerekend, een taaltje bezigen dat voor ieder ander mens volstrekt onbegrijpelijk is. Ik kom daar nog op terug

Kun je landschapsarchitectuur objectief beoordelen, is het een regulier ambacht, een vak, een stiel? Welnu, het antwoord op die vraag is neen. Dat komt het best tot uiting als je met een landschapsarchitect een gebied bezoekt waar hij aan het werk is. Maar, en dat is voor de beoordeling cruciaal, hij is niet degene die het werk is begonnen, nee, hij heeft het plan overgenomen van een of meer voorgangers. Dat is in die kringen om mij onduidelijke redenen heel gebruikelijk, maar je kunt er vergif op innemen dat de landschapsarchitect van dienst geen goed woord over heeft voor wat zijn voorgangers hebben bedacht en gepresteerd

Als je erover nadenkt is dat ook helemaal niet verwonderlijk. Een landschapsarchitect is tenslotte een vormgever. Niet minder, zeker niet meer. Alleen, de meeste landschapsarchitecten zijn het daar niet mee eens en zouden het liefst tegelijk op de stoel van de ruimtelijke ordenaar gaan zitten. Ook dat is wel begrijpelijk, want een vormgever wil natuurlijk graag zelf beslissen hoe de verschillende elementen en functies in het landschap toegepast geordend worden

Landschapsarchitectuur is dus een kunst en als alle kunsten is het wel degelijk gebaseerd op een aantal ambachten. Dat is echter nog geen reden om er een universitaire studie van te maken. Een beeldhouwer moet ook beschikken over grote ambachtelijke kennis van materialen en gereedschap voor hij creatief aan de slag kan. Het is net als met de literatuurwetenschap, die tenslotte ook geen wetenschap is, zolang niemand in staat is te vertellen waarom een boek of een frase in een boek mooi is. Hetzelfde geldt voor een landschapsontwerp. Het argument dat alle functies in een landschap goed tot uiting moeten komen deugt niet. Dat is een voorwaarde voor een goed landschapsontwerp, niet het resultaat ervan. Er is ook niemand die erover piekert om beeldhouwen tot een universitaire studie te verheffen

Dan de taal. De voorbeelden daarvan liggen voor het oprapen, een recent voorbeeld. Ene Eric Luiten is hoofd van de opleiding Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam geworden en heeft daarover het een en ander gezegd in het tijdschrift Groen van mei van dit jaar. De afgelopen tijd heeft hij zich in Catalonië afgevraagd hoe je landschapsarchitectuur kunt inzetten om de identiteit van een stad, van een regio en haar bewoners en gebruikers te onderstrepen en uit te dagen. Hij maakte daarbij plannen voor bijvoorbeeld de inpassing van het vliegveld en de hogesnelheidsspooorlijn in de regio, omdat in zijn woorden dergelijke grote infrastructuur symbool staat voor de horizon en de toekomst. Zijn plannen, zegt hij, zijn oefeningen om een balans te vinden tussen het regionale en het universele. Zo staat er nog veel meer in het artikel en hij zal zich ongetwijfeld thuis voelen aan de Academie

Voor hen die zich bezig houden met de toekomst van het WUR ligt hier dus een grote kans. Ik ben alleen bang dat hij niet benut zal worden. Het feit dat er nog steeds een aantrekkelijk aantal studenten op Landschapsarchitectuur afkomt zal wel zwaarder wegen. En begrijp mij goed, er steekt geen greintje kwaad in die opleiding in Wageningen. Alleen, echt logisch is het niet


Twee puntjes

De rector heeft wel gezegd dat we niet via het Wb met elkaar moeten communiceren, maar het is wel een van de beste manieren om een grote groep binnen Wageningen UR te bereiken. Een brief inzenden naar het Wb kan zo'n lekkere uitlaatklep zijn. Er zijn dan ook twee dingen die me van het van hart moeten

1. Alle docenten professor?

Als Wageningen Universiteit toch overgaat op een Amerikaans type onderwijssysteem, is het misschien goed dit systeem ook bij de titulatuur te volgen. In Amerika zijn alle docenten in vaste dienst professor. Weliswaar in verschillende categorieën, maar ze voeren allemaal die titel. In Nederland zijn alleen leerstoelhouders professor, en dat is maar een gering aantal. Allerlei commissies in den lande willen niet alleen kundige mensen als lid, maar met name kundige mensen die zich professor mogen noemen. Met zo weinig professoren is mijns inziens het gevolg dat de professoren overvraagd, overbezet en soms overwerkt zijn. Terwijl kundige docenten het gevoel hebben dat er geen optimaal gebruik gemaakt wordt van hun talenten. Maak alle docenten professor en een aanzienlijk deel van deze problemen zou wel eens opgelost kunnen zijn: commissies blij, hoogleraren blij, docenten blij. Dan moeten heel veel andere mensen toch ook blij zijn?

2. Beoordeling op oorspronkelijke taakstelling

Zowel bij de hoogleraren- als bij de docentenronde van de reorganisatie van het departement Plantenwetenschappen zijn een aantal mensen kennelijk beoordeeld. Niet op wat hen de afgelopen jaren is opgedragen te doen, maar op wat de beoordelaars vinden dat ze zouden moeten doen. Als je bijvoorbeeld jaren lang, in opdracht, en tot dankbaarheid van je collega's, allerlei onderwijs en studentenzaken verzorgd hebt, dan mag je bij een reorganisatie toch niet afgerekend worden op een gebrek aan onderzoeksresultaten? Als ik dit verkeerd beoordeel, hoor ik het graag

Anders blijf ik het een schandaal vinden dat dit soort dingen gebeurt aan de universiteit. Bovendien getuigt het niet van veel managementskennis als in een team alleen maar gelijksoortige mensen geplaatst worden. Al diegenen die iets aan dit soort misstanden kunnen doen, worden hierbij opgeroepen actie te ondernemen. Zeg bijvoorbeeld tegen de betrokken docenten: Hier heb je twee of drie jaar om te bewijzen dat je wel kan wat wij nu verlangen. Of kom met andere en betere argumenten voor een eventueel ontslag of demotie. Dat zou het vertrouwen in de reorganisaties zeker ten goede komen


Bennekom

Bier

Die avond rinkelde de telefoon. Humeurig door het verstoren van de warme zomeravond in de tuin liep ik naar binnen en hoorde: Cees, ik zag je vanmiddag op een terras in de zon zitten met een biertje op tafel. Weet je dat dat uiterst gevaarlijk is. Nee wellicht, want je bent al jaren uit je vak en weet daarom niets van onze nieuwe ontdekkingen in Wageningen.

Direct schoot mij de opmerking van old age prof. Smalhout te binnen: Eerst word je onvolwaardig verklaard, daarna sociaal uitgestoten en vervolgends treedt de fase van betutteling in, maar ik beheerste me want de stem ratelde door. Door het zonlicht worden in bier vrije radicalen gevormd, Cees. Niet alleen zijn deze catastrofaal voor je gezondheid, maar bovendien bederven ze de smaak van bier. Zet maar proefondervindelijk een biertje de hele middag in de zon. Onze aanbeveling is bier op een terras te serveren met een ondoorzichtig kokertje om het glas.

Het lukte me om er tussen te komen: Dan drink je toch uit het flesje. Afschuw klonk in de stem: Hoe durf je zo'n stomme suggestie te maken. Bier te drinken uit een poepbruin flesje. Je dient te weten dat het daarom begonnen is. Blikpils wordt milieubewust en - goed voor het imago van de brouwer - verkocht in groen gekleurde blikjes. Dat namelijk geleid tot mijn geweldige idee van bier in milieubewuste groene flessen. Maar groen glas laat meer gevaarlijk licht door dan bruin glas, dus radicalen en smaakbederf. Weg groen imago. Maar we zijn niet bij de pakken gaan neerzitten en hebben ontdekt dat vitamine B2 de boosdoener is. Dat wordt binnenkort gepubliceerd in BIEROLOGICA.

Ik kwam er weer tussen: Zestig jaar geleden is al ontdekt dat licht B2-radicalen vormt. Biochemie heeft er omstreeeks 1970 nog uitvoerig over gepubliceerd. Dat is ook het gevaar van teveel B2 slikken, de huid wordt zeer lichtgevoelig.

Maar hij ging door met zijn mondeling diarre. Dat is dan ook de reden waarom je nooit bier moet drinken als je in de zon zit. Dus dachten we: voeg er antioxidantia uit planten aan toe, dan doet Unilever ook mee. Maar groenbier ligt niet goed in de markt. Dus voegden we in samenwerking met Nutreco vitamine C toe, maar ook zuurbier verkoopt niet. Nu is de oplossing het genetisch B2-hengeltje, waarmee je die troep eruit vist. Ingenieus idee, vind je niet?

Ik aarzelde: Maar de Nederlandse Vereniging voor Alcoholici raadt juist het drinken van bieren aan. Haar leden lijden aan een chronisch vitaminetekort, omdat ze drinken in plaats van eten. Opstoten worden aanbevolen boven pure pikketanesies. Dacht je dat je dat wij dat niet wisten? Dat is het fantastische van die nieuwe Wageningse huisstijl. Drinken gaat gepaard met het eten van snacks. Even een telefoontje naar Vlaardingen en aan alle snacks van Unilever wordt B2 toegevoegd. En van wie betrekken ze dat vitamine? Juist van Numico, die hebben immers die Amerikaanse gezondheidsketen overgenomen. Je ziet alles is bij de hand in ons topinstituut.

Ik interumpeerde: Bier wordt sinds mensenheugnis op het vat of in bruine flessen bewaard om het tegen licht te beschermen. Nu is er de groene gezondheidshype en worden allerlei vitaminen, antioxidantia en andere troep toegevoegd aan gezonde producten en eenieder slikt het als medische zoetekoek. Ik hoorde onlangs dat om het cholesterolgehalte extra omlaag te krijgen aanbevolen wordt om benecol dik te smeren. Het probleem is dat door dit smeersel de opname van vitamine A geremd wordt, maar nachtblindheid is niet belangrijk als je al zo blind bent om niet te zien dat je met open ogen wordt bedonderd. Dan wordt het natuurlijk industrieel profitabel om aan alles extra vitamine A toe te voegen, zoals Unilever nu al doet aan de rijst in Azië. Teveel bevordert weliswaar leverschade en vooral bij rokers longkanker, maar bewijst ook dat een multinational ethisch-sociaal bijdraagt aan de overbevolkingsproblematiek. Berthold Brecht schreef zeventig jaar geleden: Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. De groeten!

Bij het neerleggen van de telefoon hoorde ik nog: Cees, WU is onze move als wereldcentrum van innovatie. De reclamejongens willen bij alle cafos een boompje planten. Dat stimuleert de groene sector en spaart de waterzuivering en de kerken. Innovatief is ook het produceren van Duivendaalse gatenkaas met de OMO-katalysator. En dan Chromonicote, de chroom-nicotine kauwgum die je van het roken afhelpt waardoor je zonder gewichtstoename meer van ons topvoedsel gaat eten. Het wachten is op de Heinekenprijs..toet, toet, toet...


Slogan Wagningen UR

In een kort bericht op de achterpagina van Wb 25 vertaalt de redactie het Engelse woord vital met het Nederlandse woord belangrijk. U had het woord ook de Nederlandse betekenis van essentieel kunnen geven of van noodzaak, aangezien ook de Engelse betekenissen van essential en necessity kunnen worden toegepast. De Engelse taal heeft nog meer betekenissen voor het woord vital - betekenissen die wel degelijk inhoud geven aan de slogan van Wageningen UR: Safe Food in a Vital World

Ik heb het een en ander voor u opgezocht in een aantal boeken, waaronder The Oxford guide to the English Language (OUP 1984), Rogets International thesaurus (Harper Collins 1992) en The Shorter Oxford English dictionary (volume II, OUP 1973)

Vital heeft te maken met leven en levend zijn (live and living), met energie (energy), met ziel (soul and spirit), en met levend materiaal (organic or living material). Ook in het Frans en Latijn kunnen we deze betekenissen aan het woord geven, namelijk Vis vitae of vitalis en olan vital

De slogan van Wageningen UR gaat over een wereld met een ziel, een wereld vol met leven en energie en is mijns inziens zeer van toepassing op onze organisatie


Kippen kijken volgens een onderzoek ergens buiten Nederland graag naar screensavers. Vooral de beeldschermbeschermer met een aquarium met bewegende vissen is populair onder de hoenders. Dus voor het dierenwelzijn straks verplicht een kippenbioscoop in de stal

De Amerikaanse neurochirurg Robert J. White zegt een systeem ontwikkeld te hebben waarmee de bloedsomloop in het hoofd na amputatie op gang kan worden gehouden en het hoofd kan worden getransplanteerd kan worden op een nieuw lichaam. Jongens, hou alsjeblieft de kop d'r bij

Rijksambtenaren moeten beter functioneren. Ze moeten klantvriendelijker worden en zich er beter bewust van zijn dat de minister verantwoordelijk is voor hun doen en laten, aldus minister Peper. Dit najaar gaan visitatieteams aan de slag om de organisatie van twee rijksdiensten te onderzoeken. Als dat team maar niet uit ambtenaren bestaat

Volgens Deense en Amerikaanse wetenschappers hebben stellen die onder zware emotionele druk staan rond de tijd dat ze een kind verwekken meer kans op een meisje. Om uw voorkeur voor een meisje of jongen te laten gelden, hoeft u dus niet meer naar de DNA-puzzelaar. Uw psycholoog daarentegen kan u van alles vertellen over emotionele manipulatie

Geleerden hebben in de meteoriet die vorig jaar in Texas insloeg, voor het eerst buitenaards water gevonden. Welke alien zou daar hebben staan pissen?

Na invallen bij de Bank of New York is het vermoeden fors toegenomen dat grote delen van de financiële hulp van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) aan Rusland in de zakken van de maffia verdwijnt. Nou ja, als ze er maar wat goeds mee doen

Zo'n dertig gedetineerden hebben vanuit de Scheveningse gevangenis vanaf maart gratis kunnen bellen. Een van de gevangenen had op vernuftige wijze de bedrading van twee telefoons gemanipuleerd. De telefoons worden aangepast en electriciëns mogen de bak niet meer in

De akoestische gitaar waar John Lennon op speelde op de dag dat hij voor het eerst Paul McCartney ontmoette, wordt geveild. De waarde van het instrument wordt geschat op 335.000 gulden. Wat een geluk dat die McCartney net langs kwam he?

De Delftse TU-student Justus Tomlow heeft voor zijn afstudeeropdracht de zogeheten skate-aid ontworpen. Het is een soort van op accu's lopende grasmaaier zonder messen die luie rolschaatsers voort kan trekken. Eindelijk; al dat gezweet tijdens het sporten moet maar eens afgelopen zijn

Electrogigant Sony heeft iets nieuws bedacht: een robothond. Het beestje is zo groot als een cocker-spaniël, is dartelend blij als het baasje weer thuiskomt en kan bovendien liggen, zitten en blaffen. Jawel, naast de Duitse, Hollandse en Mechelse is nu ook de Japanse herder verkrijgbaar

Wellicht kunnen planten binnenkort met zeewater besproeid worden omdat met oon enkel ingebouwd gen planten toleranter voor zout kunnen worden gemaakt. Leuk idee, maar wie gaat al die zeepieren in de grond stoppen? M.V

Het is de droom van iedere Wageninger: wonen in het beroemde statige witte gebouw van de oude vakgroep Landmeetkunde boven op de Wageningse berg met uitkijk over de uiterwaarden en de Rijn. Wakker worden in de balzaal waar je vroeger examens hebt proberen te doen, maar waar je steeds werd afgeleid door het meest indrukwekkende uitzicht van Wageningen. Dineren op het grote dakterras met de hele Betuwe aan je voeten. Je eigen privo bioscoop beginnen in het ouderwetse collegezaaltje met zijn steile houten bankjes

Voor Marc Peeters, vierdejaars student Milieuhygiëne, is de droom uitgekomen. Samen met twee vrienden woont hij sinds een maand in de kolossale witte villa op de berg. Het pand heeft een bijzondere geschiedenis. Het gebouw is hier in 1953 neergezet op een vijftig meter diepe fundering. En het schijnt dat hier de meest nauwkeurige seismograaf van Europa heeft gestaan. Het kleinste aardschokje in de wijde omgeving konden ze hier meten. De tekening aan de zijkant van de muur is de grootste scraffiti van Nederland. Scraffitti is een soort mix tussen grafitti en etstechnieken. Deze is gemaakt door Jeroen Voskuil. Toen een vriend mij vroeg om via een antikraakorganisatie hier te komen wonen, kon ik deze kans gewoon niet laten schieten: lage huur, vreselijk veel ruimte en een prachtig gebouw op een unieke plek! Als je dit vergelijkt met een studentenflat voel ik mij soms een beetje schuldig. Dan zit ik hier lekker voor mij uit te dromen, de bootjes op de rivier volgend. Wij wachten op de winter als de bladeren van de bomen vallen. Dan is het uitzicht op zijn mooist.

Peeters zit aan tafel in oon van zijn drie enorme kamers. Wat vroeger een zakelijk ambtenarenkantoor was is nu een sfeervolle slaapkamer met zelfgemaakte kunstwerken aan de muur. Het grote bed dat nauwelijks in een sterflatkamer zou passen verzuipt hier in vijfentwintig vierkant meter vloeroppervlak. In de keuken staat een tafeltennistafel en het aanrecht wordt gevormd door een solide archiefladenkast. Het barst nog van de oude luchtfoto's van zo'n dertig tot tien jaar geleden, onder meer van gebieden in Spanje en Tunesië waar de universiteit veel practica deed. Ook in de kelder staan nog dozen vol. Op de vensterbank ligt een lange rol met vergeelde opnames rechtstreeks uit het vliegtuig, die Peeters in de gang wil hangen als versiering. Sinds hij hier woont is Peeters vooral aan het klussen geweest en niet veel aan studeren toegekomen. Er was bijvoorbeeld geen water op mijn verdieping. Dus toen heb ik en constructie gemaakt om de brandslang naar de gootsteen in de keuken te leiden. Nu moet ik alleen nog een afvoer zien te maken.

Er worden meer gebouwen van de universiteit bewoond door studenten, en ook in andere studentensteden passen studenten op leegstaande panden via verschillende antikraakorganisaties. Er bestaan ongeveer zes van dat soort organisaties in Nederland. Het doel is om panden te beschermen tegen vandalisme en het uitleven van gebouwen door krakers. In Wageningen zijn de bekendste voorbeelden van vroeger het oude hoofdgebouw en de Pedel en nu het gebouw met de torentjes op de hoek van de Lawickse Allee en de Binnenhaven. Het lijkt wel of ze alle mooie gebouwen willen afstaan, maar het blijft altijd gissen wat er met de verschillende panden gaat gebeuren. Wij horen alleen af en toe iets via via, bijvoorbeeld steeds als er iemand langskomt van de gemeente of de man die de meter af komt lezen. Ik heb verschillende verhalen gehoord over dit pand. Sommigen zeggen dat er een restaurant komt, anderen denken een zalenverhuurbedrijf, maar misschien komen er wel gewoon dure appartementen. Als ik het voor het zeggen had, zou ik er een hotel beginnen met een grote eetzaal op de bovenste verdieping.

De grote practicumzaal is nog gebruik voor tentamens. Om voor de laatste keer van het riante uitzicht te genieten, moet je een vak doen waarvan het tentamen in zaal ... wordt afgenomen. Na de laatste tentamens zal een van de bewoners waarschijnlijk zijn intrek nemen in de enorme balzaal met veranda. Dan is er echt geen student meer in Wageningen die zal durven opscheppen over de grootte van zijn kamer. G.S

In maart en april, de eerste maanden na de verzelfstandiging van DLO, was het helemaal erg. Toen kregen wij ons loon pas tien dagen later dan de mensen met een bankrekening. Dat is wel wat beter geworden, maar het is nog steeds zo dat DLO-ers met een rekening bij de postbank hun salaris vijf dagen later krijgen dan mensen met een rekening bij een andere bank.

Vijf dagen later je salaris krijgen, klinkt misschien niet als een drama, maar de afschrijvingen voor de hypotheek en zo vallen nu voordat het salaris binnen is. Daardoor raken mensen in financiële moeilijkheden. Bovendien gaat het om miljoenen die elke maand een dag of vijf zoek zijn. Ergens wordt iemand goed rijk van het geld van het DLO-personeel.

Voor de verzelfstandiging, toen het ministerie nog zorgde voor de lonen, kreeg iedereen op dezelfde dag zijn salaris. In de ondernemingsraad hebben we het probleem voorgelegd aan de directie, maar daar kregen we nul op het rekest. Zij konden er ook niks aan doen en hebben ons geadviseerd het probleem door te spelen naar de groepsondernemingsraad van DLO. Op die manier willen we het probleem op het bordje van Veerman leggen. We hopen dat die er wat aan kan doen.

Re:ageer