Nieuws - 14 maart 2002

Kamer wil invloed studenten vergroten

Kamer wil invloed studenten vergroten

Minister Hermans moet zorgen dat studenten en personeel meer te zeggen krijgen aan de universiteiten. Bij een debat over de nieuwe wet op de universitaire besturen pleitte een meerderheid van de Tweede Kamer voor aanpassingen.

De Wet op de Modernisering Universitair Bestuur (MUB) werd in 1997 ingevoerd om de universiteiten een slagvaardiger "integraal management" te geven. De rol van de universiteitsraden werd verkleind, en Raden van Toezicht - met door de minister benoemde leden van buiten de universiteit - moesten het werk van de colleges van bestuur beoordelen.

De invoering leidde destijds tot felle protesten. Studenten vreesden monddood te worden gemaakt. Toenmalig onderwijsminister Ritzen zegde toe de wet na een aantal jaren te zullen evalueren.

Tot ongenoegen van de Kamer mochten de universiteiten dat van Hermans zelf doen. Hun 'bezinning' liet lang op zich wachten, en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kwam uit ongeduld en onvrede over de milde toon van het resultaat met een eigen 'zwartboek'. "Regentencultuur", "achterkamertjes" en "gebrekkige informatievoorziening" zijn de steekwoorden.

De MUB heeft de inspraak van studenten en personeel aan de universiteiten behoorlijk ingeperkt, constateerden ook enkele Kamerleden.

De meeste universiteiten hebben ook nog altijd geen scholingsregeling voor leden van opleidingscommissies en geen onafhankelijke ombudsmannen. Volgens de wet zou in de Raad van Toezicht ten minste een lid moeten zitten dat "het bijzondere vertrouwen van de medezeggenschapsraad geniet", maar ook dat is nauwelijks ergens het geval.

Volgens de onderwijswoordvoerders moet Hermans de universiteiten aansporen om de wet uit te voeren. Zo moest Hermans beloven dat hij half april zelf wettelijke maatregelen treft als universiteiten dan nog geen klachtenregelingen en ombudsmannen hebben.

Hermans beloofde met alle universiteiten te gaan praten over de uitvoering van de MUB. Binnen een maand doet hij van die gesprekken verslag in de Kamer. | HOP