Nieuws - 1 november 2007

Informatie natuurgebieden samengebracht

Alterra heeft voor de internetsite van het ministerie van LNV een databestand gemaakt met informatie over alle beschermde natuurgebieden in Nederland. Leuk voor burgers die willen wandelen of fietsen, maar vooral handig voor provincies die moeten omgaan met zes verschillende statussen van bescherming.
Provincies moeten, drie jaar na de aanwijzing van een internationaal waardevol stuk natuur tot Natura2000-gebied, met een plan komen waarin staat hoe ze de ecologische waarden gaan beheren en behouden. Ze zijn bovendien verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen voor bouwprojecten, evenementen en andere activiteiten die geen blijvende schade toebrengen aan de beschermde natuurgebieden. Daarvoor moeten ze onder andere weten van wie het gebied is, wat de natuurdoelstellingen zijn en welke eisen de beschermde soorten aan hun leefgebieden stellen.
‘Al deze informatie hebben wij nu per gebied samengebracht op de website’, vertelt projectleidster Mirjam Broekmeyer van Alterra. Want hoewel de meeste lokale overheden steeds beter de weg weten in het woud van deze statussen, misten ze nog een duidelijk overzicht van de noodzakelijke informatie over de natuur, en van wat wel en niet mag in het gebied en de omgeving.
De half oktober gelanceerde webpagina geeft een overzicht van alle beschermde natuurgebieden in Nederland. Naast Natura2000-gebieden zijn dit de ecologische hoofdstructuur, nationale parken, wetlands, beschermde natuurmonumenten en nationale landschappen. Via Google Maps kan de gebruiker het natuurgebied zien liggen en doorklikken voor meer informatie. ‘In één oogopslag is duidelijk welke gebieden waarom beschermd zijn’, aldus Broekmeyer. / Laurien Holtjer

Info: www.synbiosys.alterra.nl/natura2000.