Nieuws - 1 januari 1970

Infocentrum voor gewasbescherming

In opdracht van Brussel gaan medewerkers van Wageningen UR volgend jaar een digitaal informatiecentrum voor gewasbescherming opzetten. Dit European Pest Competence Center (EPC) moet het centrale Europese referentiepunt voor kennis over gewasbescherming worden.

Het initiatief maakt deel uit van het door de Europa Commissie gehonoreerde Endure-netwerk waarin zestien partners uit tien verschillende landen participeren. Het Franse onderzoeksinstituut INRA coördineert het netwerk, dat beoogt de versnippering van het gewasbeschermingsonderzoek tegen te gaan.
Naast het bundelen en gezamenlijk uitvoeren van onderzoek is een belangrijke rol weggelegd voor het samenbrengen van de beste praktijken op het gebied van gewasbescherming en verspreiding van kennis naar verschillende doelgroepen. In dit laatste speelt het EPC een centrale rol. Zo zal het centrum informatie inzamelen en beschikbaar stellen over actuele ziekten, verwachte bedreigingen voor de Europese land- en tuinbouw en de voortgang in Europees onderzoek naar nieuwe controletechnieken.
Wageningen UR, samen met INRA de grootste participanten in het netwerk, leidt de opzet van het informatiecentrum en het onderzoek naar geïntegreerde gewasbescherming voor aardappel en fruit. Zo participeren Wageningse onderzoekers ook in andere gewassen, zoals de tomaat, en onkruidbeheersing. Dr. Piet Boonekamp van Plant Research International coördineert de Wageningse inbreng in het netwerk, waaraan in totaal zo’n twintig onderzoekers van PRI, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en LEI betrokken zijn.
‘In Spanje is tomaat een open teelt met veel ziekten en plagen, die ook voor onze kastomaat een probleem kunnen gaan vormen. Door meer over de epidemiologie en beheersing in open teelten te weten te komen kunnen we mogelijk introductie en vestiging van ziekten in Nederland voorkomen’, aldus Boonekamp over het belang van het netwerk.
Behalve uitwisseling van praktijkkennis is Endure volgens Boonekamp ook belangrijk voor de afstemming van expertise, technologie en fundamenteel onderzoek in Europa. / GvM