Nieuws - 1 januari 1970

In memoriam prof. Jaap Schenk

In memoriam prof. Jaap Schenk

In memoriam prof. Jaap Schenk


Op 7 november overleed onze oud-decaan en hoogleraar Natuurkunde prof. dr
ir Jaap Schenk. Als hoogleraar in een van onze basisvakken is Schenk een
geduldig leermeester geweest van vele generaties proppenstudenten; zijn
hoogleraarstatus weerhield hem er nimmer van om jonge studenten op
inspirerende wijze, in te wijden in de geheimen van de fysica. Daarnaast
heeft hij als promotor of als copromotor 13 promovendi begeleidt bij het
behalen van de doctorstitel. Het spectrum aan onderwerpen waarin hij zich
daartoe verdiepte en waaraan hij zijn natuurkundige denkkracht wijdde:
zuivelvraagstukken, wateropname in gewassen en warmtegeleiding in bevroren
materialen. In die zin was Schenk als wetenschapper het prototype van de
breed geïnteresseerde, ondersteunende Wageningse wetenschapper: creatief,
diepgravend en praktisch ondersteunend.
Jaap Schenk is zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden niet ontlopen. In de
jaren zeventig en tachtig kenden Wageningen Universiteit naast een college
van bestuur, dat zich met algemene beleids- en beheersvragen bezighield ook
een faculteitsbestuur dat zich concentreerde op onderwijs en onderzoek.
Schenk is een van de voorzitters geweest van zo’n faculteitsbestuur. In de
hoedanigheid als decaan bracht hij rust terug in de organisatie en schiep
hij vertrouwen in het beleid van de universiteit. Het waren de jaren dat de
studentenbeweging zich roerde en schreeuwde om verandering. Dat leidde tot
scherpe conflicten tussen de hoogleraren en het faculteitsbestuur en deze
studenten. In deze sfeer van polarisatie en wantrouwen wist Jaap Schenk
door zijn persoonlijke benadering van alle partijen, door zijn scherp
analytisch vermogen en door zijn vertrouwenwekkende rust het door alle
partijen gehanteerde conflictmodel om te buigen in een overlegmodel.
Daarmee was natuurlijk niet alle kou uit de lucht, maar Schenk was met zijn
faculteitsbestuur voor alle partijen een betrouwbare gesprekspartner
geworden. Hij stak overigens niet onder stoelen of banken dat hij
waardering had voor de inzet en gedegen kennis van zaken van de student-
leden van zijn bestuur. Een opmerkelijke geste in een tijd dat deze nog
vooral als raddraaiers werden gezien.
Jaap Schenk heeft veel betekend voor de universitaire gemeenschap en wij
zullen zijn nagedachtenis koesteren. Wij wensen zijn vrouw, zijn kinderen
en kleinkinderen veel sterkte in het dragen van het grote verlies.

Prof. dr. Bert Speelman, rector magnificus