Nieuws - 25 januari 2001

Hydrologen verwachten meer overstromingen en verzilting door klimaatverandering

Hydrologen verwachten meer overstromingen en verzilting door klimaatverandering

De komende honderd jaar zal de gemiddelde temperatuur met enkele graden stijgen en de mens is hiervoor verantwoordelijk. Dit bracht het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) onlangs naar buiten. Wageningse hydrologen en meteorologen voorzien grote veranderingen in het watersysteem: meer overstromingen, watertekorten en extremere weersomstandigheden.

"Omdat het warmer wordt smelt de sneeuw in de Alpen eerder, krijg je een snellere waterafvoer en neemt de kans op overstromingen toe, vooral in de winter en het voorjaar." zegt prof. dr. ir. Reinder Feddes van de sectie Waterhuishouding. De Rijn is nu een sneeuwrivier maar krijgt steeds meer het karakter van een regenrivier, met alle gevolgen van dien voor de laaggelegen gebieden. Feddes: "In de zomer kunnen we door de grotere verdamping meer watertekorten verwachten. Dit kan schade opleveren voor de landbouw en de natuur en ook de scheepvaart zal er groot nadeel van ondervinden. Schippers maken zich nu al zorgen over het lage waterpeil."

Feddes vindt de vele overstromingen van de laatste jaren een aanwijzing dat het klimaat aan het veranderen is. Ook op andere continenten ziet hij de mogelijke gevolgen van klimaatverandering op de watercyclus. "In Kenya regende het praktisch het hele afgelopen jaar niet, ook niet in het regenseizoen."

Een probleem dat steeds meer aandacht krijgt in Nederland is het opdringen van zeewater in de laaggelegen polders in West-Nederland als gevolg van zeespiegelrijzing door klimaatverandering. Feddes en zijn collega ir. Piet Warmerdam houden hier terdege rekening mee. Feddes: "Als de afvoer van de Rijn in de zomer afneemt, krijg je meer opdringing van zeewater in de Hollandse Waterweg. De verzilting van de lage polders neemt toe en door de zeespiegelstijging verergert de situatie alleen maar." Waterschappen hebben nu al de grootste moeite om de polders droog te houden en de zoutwaterinstroming te minimaliseren ten behoeve van de landbouw en stedelijke gebieden. Door droogmalen klinken de veengronden steeds verder in, wat zorgt voor een groeiend hoogteverschil tussen zee en land en waterbeheersingsproblemen. Feddes: "Misschien moeten we overgaan op meer extensieve landbouw of de polders onder water zetten om verdere inklinking te voorkomen." | H.B.

Zie verder pagina 7