Nieuws - 13 april 2011

Hoogleraren bekritiseren natuurbeleid kabinet

79 Hoogleraren, waaronder twintig uit Wageningen, beklagen zich in een open brief over het natuurbeleid van het huidige kabinet.

De hoogleraren hekelen de 'zware en disproportionele bezuinigingen op de rijksbudgetten voor natuur.' Het kabinet bezuinigt 300 miljoen per jaar op een bedrag van 500 miljoen, aldus de petitie - 'Een reductie van maar liefst 60 procent' Die bezuinigingen zullen leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden van beschermde soorten, aldus de opstellers. 'Wij verwijten het kabinet geen visie te hebben op de kwetsbare natuur in ons land, op de kwaliteit van de leefomgeving en op de toekomst van de inrichting van ons land. Deze visie gaat verder dan biodiversiteit alleen en heeft ook betrekking op gezondheid, economie en recreatie.'

Tot de initiatiefnemers van de brief behoort Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie. Andere Wageningse ondertekenaars zijn onder meer Bas Arts, Frans Bongers, Herbert Prins, Han Lindeboom, Marten Scheffer, Cees Veerman en Pier Vellinga. Naast de twintig Wageningse hoogleraren hebben vooral profs uit Amsterdam, Groningen, Utrecht en Nijmegen de open brief ondertekend.
Afstel van de Ecologische Hoofdstructuur vinden de hoogleraren geen goed idee. 'Het is verstandig om, met twintig jaar ervaring, pas op de plaats te maken en te bezien wat met de kennis van nu en de schaarse middelen een goede manier is om tot een afronding van de EHS te komen.' Het kabinet wil voorrang geven aan natuurbeheer door boeren, maar die dragen nauwelijks bij aan de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn, stellen de hoogleraren. 'In essentie willen we dat de beschikbare middelen zich meer dan nu concentreren op een kleiner maar kansrijker gebied. Er kunnen dan minder boeren aan deelnemen, maar de overblijvende boeren zullen met hogere vergoedingen tot een beter resultaat kunnen komen.'
Ook vinden de hoogleraren dat het kabinet de EU-landbouwsubsidies vooral moet inzetten voor het herstel van natuur en landschap. Dat dient ook een economisch belang, stellen ze, omdat het toerisme in veel delen van Nederland meer werkgelegenheid oplevert dan de landbouw. Daarnaast noemen ze het besluit van het kabinet om geen geld meer beschikbaar te stellen voor de inrichting van recreatiegebieden bij de stad 'kortzichtig', omdat de behoefte aan recreatie rond steden juist het grootst is. Ze roepen het kabinet op om de bezuinigingen anders in te vullen, zodat de natuur niet onevenredig wordt belast.
De drie initiatiefnemers (Han Olff uit Groningen, Rien Aerts uit Amsterdam en Frank Berendse) geven aanstaande vrijdag een persconferentie in Den Haag.