Nieuws - 25 januari 2007

Hoogleraar Luchtkwaliteit vraagt om roetfilter

Hoogleraar Luchtkwaliteit en atmosferische chemie prof. Maarten Krol hekelde in zijn inaugurele rede, donderdag 18 januari, het Nederlandse beleid ten aanzien van fijn stof. En passant riep hij de universiteit op om eindelijk eens een roetfilter te plaatsen op de auto van zijn leerstoelgroep.

Het Nederlandse beleid inzake fijn stof is de laatste jaren vooral gericht op het stellen van nieuwe en minder strenge normen, aldus Krol. 'Een belangrijke doelstelling van de Wet Luchtkwaliteit is het stopzetten van bouwprojecten.' In het wetsvoorstel worden normen opgerekt, worden compensatiemogelijkheden gecreëerd voor plekken waar normen worden overschreden, en worden Europese normen ruimer geïnterpreteerd. Krol: 'Gezondheidswetenschappers constateren terecht dat de normen worden opgerekt zonder dat de lucht op knelpunten in Nederland in een zelfde tempo verbetert.'
Nederland speelt in Europees opzicht ook geen voortrekkersrol. Het was zelfs het enige land dat protesteerde tegen strengere Europese normen voor de luchtkwaliteit. Nu mag een kubieke meter lucht maximaal veertig microgram deeltjes met een diameter van tien micron of minder bevatten, maar in de toekomst wordt de Europese norm gebaseerd op deeltjes met een diameter van 2,5 micron of minder. Want hoe kleiner de deeltjes, hoe ongezonder. In 2000 stierven er in Europa 384.000 mensen prematuur als gevolg van fijn stof.
De luchtkwaliteit is sinds 1993 wel verbeterd, vertelde Krol, maar juist een dichtbevolkt land als Nederland met een enorme verkeersdichtheid moeten maatregelen nemen. 'Dat vergt schonere auto's en een rem op de groei van het verkeer.' Ook moeten we oppassen dat we onze problemen niet exporteren naar zich ontwikkelende landen. In het dankzij het groeiende aantal vervuilenden industrieën economisch booming China is de uitstoot aan CO2 per dollar bruto nationaal product tien keer hoger dan in Japan.
Krol ziet het als zijn leeropdracht om te werken aan een betere modellering en berekening van de luchtkwaliteit. 'Niet alleen zijn veel processen slecht begrepen, maar ook de invoergegevens, zoals emissies, zijn vaak slecht bekend.'
De hoogleraar Luchtkwaliteit en atmosferische chemie sloot zijn rede af met een oproep aan de universiteit om werk te maken van een roetfilter voor de auto van de leerstoelgroep. Dat blijkt echter door de ouderdom van de auto technisch nogal ingewikkeld.