Nieuws - 1 januari 1970

Hongaarse bodemgegevens in database

Hongaarse bodemgegevens in database

Hongaarse bodemgegevens in database


De landbouwgronden in Hongarije zijn aan diverse veranderingen onderhevig
die de productie in gevaar brengen, zoals verzilting, verdroging en
afnemende vruchtbaarheid. Toegankelijke bodeminformatie is nodig voor ween
goed bodem- en waterbeheer. Promovendus Attila Nemes heeft daarvoor
nationaal bodeminformatiesysteem ontwikkeld.

De Hongaar Nemes heeft de resultaten van een groot scala aan veldproeven
verzameld en verwerkt in de nieuwe Hongaarse Unsaturated Soil Database
(Hunsoda). Hij verwerkte gegevens van 840 bodemhorizonten, in de afgelopen
decennia verzameld door verschillende onderzoekers, maar nog niet eerder in
een database geïntegreerd. De slechte toegankelijkheid van de gegevens
bemoeilijkte tot nu toe het werk van Hongaarse instituten die actief zijn
in bodem- en waterbeheer.
Het informatiesysteem bevat gegevens over het bodemtype en hydraulische
kenmerken zoals de doorlatendheid van de bodem. Voor locaties waar geen
metingen zijn gedaan, geeft een computermodel een inschatting.
Nemes signaleert diverse typen bodemdegradatie die zich in Hongarije
afspelen, waar nog onvoldoende op wordt ingespeeld. ,,Bepaalde delen van de
Hongaarse laagvlakte kunnen onbruikbaar worden door verzilting als gevolg
van irrigatie, andere delen lopen elke zomer het risico van ernstige
verdroging.’’
De bodemonderzoeker merkt op dat uitgebreide veldmetingen wenselijk zijn om
risico’s als verdroging in kaart te brengen, maar dat in Oost-Europese
landen als Hongarije weinig geld is voor dit soort metingen. Men moet het
daarom doen met bodeminformatiesystemen en computermodellen die
bodemeigenschappen inschatten en extrapoleren. |
H.B.

Nemes hoopt te promoveren op 1 april bij prof. Johan Bouma, hoogleraar
Bodeminventarisatie en landevaluatie.