Nieuws - 22 maart 2001

Het Profiel: Paques

Het Profiel: Paques

Aantal werknemers: 200, waarvan 30 in China.

Jaaromzet: 65 miljoen.

Locatie: T de Boerstraat 24.

URL: www.paques.nl.

Rechtsvorm: BV.

Taakveld: Paques (spreek uit: Pake) ontwikkelt en bouwt industri?le biotechnologische waterzuiveringsinstallaties voor onder meer bierbrouwers en de papierindustrie.

Toekomst: Paques wil groeien, ook internationaal. Het bedrijf is zich meer aan het toeleggen op gesloten systemen. Daarbij wordt gezuiverd water in het productieproces teruggebracht, en niet langer geloosd. Zo kunnen fabrikanten niet alleen het milieu ontzien, maar ook water en energie besparen.

Uitdaging: Op het gebied van ana?robe zuivering is Paques marktleider. Het bedrijf streeft ernaar dat te blijven, en investeert daarom fors in onderzoek. Paques bestudeert bijvoorbeeld nieuwe biologische zuiveringstechnieken voor de olie- en gasindustrie. Binnen het bedrijf houden dertig mensen zich bezig met R&D.

Relatie met Wageningen UR: De Wageningse milieutechnologie, zoals die door de scheidende hoogleraar prof. dr. ir. Gatze Lettinga is ontwikkeld, speelt een sleutelrol in het bedrijf. Paques werkt niet alleen samen met de sectie Milieutechnologie, maar ook met de leerstoelgroep Microbiologie en de leerstoelgroep Fysische chemie en kollo?dkunde. Het merendeel van de 25 aio- en postdocprojecten, waarbij Paques is betrokken, vindt plaats binnen Wageningen UR. Tenslotte hebben enkele tientallen werknemers van het bedrijf een Wageningse achtergrond.

Paques had er zonder het werk van prof. dr. ir. Gatze Lettinga totaal anders uitgezien dan het nu doet. Sinds midden jaren tachtig heeft de Wageningse milieutechnoloog gewerkt aan de oplossing van een probleem waar veel ana?robe zuiveringsinstallaties mee te kampen hadden: waterstofsulfide.

Waterstofsulfide komt vrij als micro-organismen sulfaat omzetten in het gas, dat in de handboeken voor jonge scheikundigen ('Ontdek de Wonderlijke Wereld der Chemie') steevast wordt omschreven met 'de lucht van rotte eieren'. Waterstofsulfide veroorzaakt niet alleen de stankoverlast waar omwonenden van zuiveringsinstallaties wel eens over klagen. Het gas is ook giftig en doodt de bacteri?n die het afvalwater moeten schoonmaken.

Lettinga loste dat probleem op en ontwikkelde een manier om de zwavel uit dat gas als vaste stof te laten neerslaan. In de vroege jaren negentig ontstond er binnen Paques een 'zwavelgroep', waar onderzoekers de technologie perfectioneerden en geschikt maakten voor toepassingen buiten het laboratorium. Die groep heeft vanaf het begin nauwe banden onderhouden met onderzoeksgroepen uit Wageningen en Delft. De Wageningers waren vooral betrokken bij de procestechnologische kant, de Delftenaren bij de microbiologische.

Onderzoekers hebben op basis van de methode Lettinga inmiddels andere technologie?n ontwikkeld. Zo vonden ze bijvoorbeeld een manier om waterstofsulfide uit gas te halen. Paques en Shell, die de methode samen hebben ontwikkeld, hebben inmiddels installaties gebouwd die volgens dat principe zwavel uit aardgas halen. Beide bedrijven proberen de nieuwe technologie nu samen te verkopen aan de olie- en gasindustrie.

De kennis van de ana?robe processen waarbij sulfaat wordt omgezet in sulfide leidde tot een zuiveringstechnologie die zware metalen uit afvalwater kon verwijderen. Daarbij gaat het niet om het zo snel mogelijk afvoeren van het sulfide uit het proces, maar juist om het tegenovergestelde. Door bacteri?n bijvoorbeeld zinksulfaat om te laten zetten in zinksulfide, slaat het zink neer. Het zinksulfide kan, al dan niet gemengd met zinkerts, vervolgens weer dienen als grondstof voor zinksmelterijen.

Een andere speerpunt binnen Paques was de ontwikkeling van compactere installaties zoals de IC-reactoren. IC staat voor Internal Circulation. IC-reactoren zijn torenvormig en nemen daardoor minder plaats in dan traditionele reactoren. Tegelijkertijd is door verschillende innovaties de doorloopsnelheid van het te reinigen materiaal verhoogd. | W.K.