Nieuws - 1 januari 1970

Herinrichting OWI wordt reorganisatie

De herinrichting van het onderwijsinstituut wordt een formele reorganisatie. De raad van bestuur heeft dat eind april besloten. In de nieuwe organisatie worden opleidingsdirecteuren verantwoordelijk voor één of meerdere opleidingen. Wat de gevolgen zijn voor het personeel is nog niet duidelijk.

OWI-directeur prof. Pim Brascamp was al bezig met de uitwerking van een organisatieplan voor het nieuwe onderwijsinstituut, maar ziet zich nu gedwongen het proces in een stroomversnelling te brengen. ‘Het is de bedoeling dat er 1 juni een reorganisatieplan ligt. Daartoe voeren we nu de discussie over de inrichting van de studiebegeleiding, die eerder voor de herfst op de agenda stond.’
Voor andere delen van het organisatieplan lag er al een voorstel. Zo zullen er in totaal vijftien opleidingsdirecteuren komen die ieder een opleidingsteam gaan aansturen. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de coördinatie van één of meerdere opleidingen en krijgt in zijn team één of meerdere studiebegeleiders, administratieve ondersteuning en eventueel een opleidingscoördinator. De positie van de opleidingscommissies verandert nauwelijks.
Het voorstel, dat uitgaat van de door de raad van bestuur gewenste bezuiniging van 300 duizend euro, geeft ook een verdeling van de middelen over de opleidingen. Bij het voormalige OWI-M zijn de gevolgen het grootst. Daar dreigen twee van de huidige zeven fte te verdwijnen.
Dr Rien Komen, hoofd afdeling onderwijs en onderzoek van de Social Sciences Group: ‘In het verleden hebben wij ervoor gekozen om als kenniseenheid geld bij te leggen voor de ondersteuning van ons onderwijs. De meeste van onze opleidingen zijn relatief breed, waardoor het met name voor opleidingscoördinatoren extra veel tijd kost deze in goede banen te leiden. Zij hebben soms met wel dertien, veertien leerstoelgroepen te maken. Dat komt in het huidige verdeelmodel onvoldoende terug.’
Een ander gevoelig punt is de inschaling van de studiebegeleiders. Die worden volgens het nieuwe plan ingedeeld in schaal 10. Nu zijn dit vaak nog docenten, ingedeeld in schaal 12, die het begeleidingswerk er parttime bij doen. Volgens Brascamp is bij de keuze voor de waardering aansluiting gezocht bij wat aan andere universiteiten gebruikelijk is.
Het reorganisatieplan wordt begin juni, na vaststelling door de raad van bestuur, voorgelegd aan de vakbonden en de centrale ondernemingsraad. / JH