Nieuws - 1 januari 1970

Heel Nederland op nieuwe bodemkaart

Heel Nederland op nieuwe bodemkaart

Heel Nederland op nieuwe bodemkaart


Nederland heeft als eerste land een landsdekkende kaart die een beeld geeft
van de manier waarop het Nederlandse aardoppervlak is gevormd. Drs Arjan
Koomen van Alterra completeerde achter de computer het werk dat al in de
jaren zestig begon met de eerste karteringen.
Koomen denkt dat het met het huidige digitale bestand dat ten grondslag
ligt aan de geomorfologische kaart heel goed mogelijk is om op het niveau
van provincies, regio's en gemeentes kaarten te maken. Dat kan heel
doelgericht. Koomen denkt daarbij aan vragen naar welke plek geschikt is
voor natuurontwikkeling of huizenbouw. Maar ook bij het maken van een
cultuurhistorische waardekaart, waar de meeste provincies voor een aantal
regio's al exemplaren van hebben, kunnen de gegevens uit de
geomorfologische kaart gebruikt worden. Daarnaast zijn overheden verplicht
om voor de aanleg van infrastructurele werken, woonwijken en dergelijke het
archeologisch erfgoed in de bodem te behouden of beschermen. Met de
geomorfologische kaart als basis kan op het niveau van een gemeente een
kansenkaart gemaakt worden met de aanwezigheid van archeologisch waardevol
materiaal in de bodem. ‘Nederzettingen zaten vooral op hoger gelegen delen,
zoals dit dekzand’, wijst Koomen op de kaart langs de IJsselse Vecht. |
M.W., illustratie Alterra