Nieuws - 1 januari 1970

Harderbos onder water gezet

Delen van het Harderbos in Flevoland zijn op 13 april onder water gezet. Onderzoekers gaan kijken wat de overstroming doet met het bos. Zo willen ze bepalen waar en hoe waterberging gecombineerd kan worden met bosontwikkeling en recreatie.

Onderzoekers van Alterra en het RIZA hebben in december al vier proefvlakken laten onderlopen. Nu zijn op vier andere plekken in het Harderbos met dijkjes omzoomde proefvakken onder water gezet. In de komende vier jaar gaan de onderzoekers daar kijken hoe bossen van eik en es reageren op overstromingen in de winter en het vroege voorjaar. Ze kijken hierbij naar de vegetatie, de bodem, de bodemdieren en de waterhuishouding. Eiken en essen zijn prima proefbomen, omdat de eik erg slecht en de es juist erg goed verterend bladstrooisel heeft, wat weer bepalend is voor de ondergroei en de bodemprocessen.
De veldproef past in een breder onderzoek waarbij de onderzoekers kijken waar en hoe waterbeheer, bosontwikkeling en recreatie gecombineerd kunnen worden. Aan al die drie zaken zal in Nederland meer aandacht besteed moeten worden. Van Rooij en Hommel combineerden drie kaarten: de Waterkansenkaart die de kansrijke plekken aangeeft voor waterbeheer, een potentiekaart voor vier soorten natte bostypen, en een kaart met de behoefte aan groene recreatie.
Recreanten vinden natte bossen erg aantrekkelijk. 'We wisten al dat droge bossen hoog genoteerd staan qua natuurbeleving', stelt drs Sabine van Rooij van Alterra. Maar de natte hardhoutooibossen en de essenelzenbossen scoren nog hoger, bleek uit belevingsonderzoek. Recreanten genieten daar erg van de voorjaarsbloemen en de rijkelijk aanwezige vogels in die bossen. Natte bossen waar blubber, brandnetels en muggen overheersen, zijn vanzelfsprekend minder populair, bleek uit onderzoek van Alterra.
Het Harderbos groeit op zware klei. De veldproef moet inzicht geven in de manier waarop natte bossen op zware klei zich elders in Nederland kunnen ontwikkelen, zoals in het rivierengebied. Bosontwikkeling met positieve effecten voor waterbeheer en recreatie, dus. De onderzoekers gaan dit jaar in de gebieden van de waterschappen Rijn en IJssel en Reest en Wieden in meer detail kijken welke plekken het meest geschikt zijn voor de combinatie van bos, water en recreatie. / MW