Nieuws - 1 oktober 2019

Halvering stikstofuitstoot veehouderij: #hoedan?

tekst:
Albert Sikkema

Nederland moet de stikstofuitstoot uit veehouderij, industrie en verkeer fors naar beneden brengen om de natuur te beschermen, zegt de commissie-Remkes. Hoe dat precies moet, zegt de commissie er niet bij. Resource inventariseert hoe experts denken over die hamvraag.

© EnterEnter

In Resource magazine, dat aanstaande donderdag uitkomt, verschijnt naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie-Remkes een interview met Wim de Vries (leerstoelgroep Milieusysteemanalyse) en Karin Groenestein (Wageningen Livestock Research) over welke oplossingen zij zoal zien voor de stikstofopgave voor de veehouderij – afgezien van de verkleining van de veestapel.

Ammoniak
In het Financieele Dagblad stelt dieronderzoeker Roland Melse voor om koeien, net als varkens en kippen, in dichte stallen met luchtwassers te huisvesten. Daarmee kan de ammoniakuitstoot in de melkveehouderij met 85 procent afnemen.
Zijn collega Karin Groenestein wil de ammoniakvorming bij de bron wil aanpakken, want veel ammoniak ontstaat als de urine en poep van de koeien vermengd raakt. Het snel gescheiden afvoeren van de mest in de stal leidt daarom tot minder ammoniakvorming. Verder helpt mest verdunnen met water, mest aanzuren, mest koelen en het mestoppervlak verkleinen allemaal om de ammoniakvorming te beperken. Een combinatie van deze maatregelen kan de ammoniakuitstoot uit stallen met ruim 80 procent reduceren, stelde Groenestein’s collega Andre Aarnink vorig jaar.

Stikstofkringloop
In Boerderij poneerde de Wagenings alumnus Frank Verhoeven, een van adviseurs van landbouwminister Carola Schouten over kringlooplandbouw, nog een manier om het stikstofprobleem te verhelpen: halveer de input van stikstof in de landbouw in de vorm van kunstmest en krachtvoer. Door minder stikstof aan te kopen, kunnen veetelers de stikstofkringloop sluiten, verwacht hij.

Weidegang
Weer een ander geluid was te lezen in Trouw en NRC, in een opinie-artikel van Wouter van der Weijden en Frits van der Schans van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Zij pleiten voor meer weidegang van koeien. ‘Dat verlaagt de ammoniakemissie, die plaatsvindt als mest en urine vermengd raken. Vermenging vindt plaats in stallen, in de mestopslag en bij het uitrijden van mest, maar nauwelijks bij weidegang.’

Nog meer ideeën?
Resource is benieuwd of binnen de WUR-community nog meer gedachten leven over oplossingen voor de stikstofopgave in de veeteelt. Heb jij daar wel ideeën over, deel ze dan s.v.p. via de reacties hieronder.