Nieuws - 20 november 2008

HARDE KNIP

Onlangs kondigde Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), aan de harde knip te willen doorvoeren in het universitair onderwijs. Deze maatregel zou studenten dwingen tot een beter overwogen keuze voor een masteropleiding, en het slagingsrendement onder studenten verhogen. Studentenvakbond WSO en de studentenraad zijn echter van mening dat er veel nadelen aan deze maatregel zitten.
Wat houdt deze harde knip precies in? Die betekent een volledige scheiding tussen de universitaire bachelor- en masteropleidingen. De universitaire bachelor wordt dan als volwaardige opleiding gezien en het is onmogelijk met de aansluitende masteropleiding te beginnen voor de bachelor volledig is afgerond. Het grote nadeel hiervan is dat dit er in de praktijk op neerkomt dat een student die nog één of enkele vakken van de bachelor mist, enkele maanden tot een heel jaar studievertraging oploopt.
De gedachte dat studenten met de harde knip een betere studiekeuze voor de master maken, berust op de aanname dat studenten dat binnen het huidige systeem niet doen. Tot nu toe is dit echter niet aangetoond. Het volgen van een aansluitende master kan ook betekenen dat een student al bij het kiezen van de bachelor de juiste studiekeuze heeft gemaakt.
Aangezien een harde knip tot studievertraging kan leiden, gaat ook het argument dat studenten sneller hun studie zullen afronden niet op. Bovendien zal de harde knip ervoor zorgen dat studenten minder snel zullen overwegen een deel van hun studie in het buitenland te volgen: in de praktijk is het namelijk vrijwel altijd zo dat een periode in het buitenland tot studievertraging leidt. Dit zal nadelig uitpakken voor de internationalisering waar zowel Wageningen UR als de minister naar streeft.
Dat wij stelling nemen tegen deze harde knip, betekent niet dat wij voorstander zijn van een ongecontroleerde toelating tot de master. Maar er bestaat ook een alternatief voor de harde knip: de zachte knip. Daarbij kan een student die nog niet geheel klaar is met zijn of haar bachelor al met vakken uit de master beginnen. Dit is overigens nu ook al het geval aan Wageningen Universiteit: volgens de studiegids kan een bachelorstudent al mastervakken volgen mits 150 ECTS van de bachelor behaald zijn. Deze, of welke uitzondering dan ook op de scheiding tussen bachelor en master, wordt onmogelijk wanneer de harde knip wordt doorgevoerd.
Het zijn overigens niet alleen de studenten zelf die stelling nemen tegen dit voorstel. Zo hebben de Raden van Bestuur van Radboud Universiteit (RU) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ook al hun onvrede te kennen gegeven over dit voorstel van Plasterk.
Door middel van deze brief willen wij de Wageningse universiteitsgemeenschap, en in het bijzonder de raad van bestuur van Wageningen UR, oproepen om met ons stelling te nemen tegen deze harde knip.