Nieuws - 1 januari 1970

Gruttoboerderij moet bedreigde weidevogel redden

Gruttoboerderij moet bedreigde weidevogel redden

Gruttoboerderij moet bedreigde weidevogel redden


Nederland is met stip het belangrijkste broedgebied van grutto´s in de hele
wereld. Maar we zijn hard op weg om die koppositie te verliezen. Het aantal
grutto´s is in de afgelopen tien jaar gehalveerd van 90.000 naar 45.000
broedparen. De vogelbescherming wil het tij keren voor deze rode lijst-
soort met de instelling van ‘gruttoboerderijen’. Alterra gaat na of deze
maatregel werkt.

De gruttoboerderijen zijn niet bedoeld om grutto´s te fokken, het zijn
reeds bestaande boerenbedrijven die een ´gruttovriendelijke´
bedrijfsvoering gaan voeren. Veertig boeren in Noord- en West Nederland
nemen deel aan het project, en worden daartoe financieel in staat gesteld
met geld van de Postcode Loterij, in totaal 2,3 miljoen euro.
De boeren zullen proberen de grutto´s terug te krijgen door hun land minder
intensief te bebouwen en met name hun beweiding en bemaaiing aan te passen
op de weidevogels. Want grutto-eieren en jonge grutto´s komen maar al te
vaak in de maaimachine terecht ,,Minder grote oppervlakten tegelijk en niet
te vroeg maaien. Dat is belangrijk om de grutto te sparen’’, zegt drs. Hans
Schekkerman die het onderzoek vanuit Alterra leidt.
In het verleden zijn ook pogingen gedaan om de gruttopopulatie in
natuurreservaten en landbouwgebieden op te krikken, maar de maatregelen
waren te kleinschalig van aard, zegt Schekkerman.
De grutto´s hebben het volgens hem zwaar te verduren en dat heeft naast de
intensieve bemaaiing ook andere oorzaken, zoals het areaalverlies van
grasland, dichtlopen van open gebieden door verspreide bebouwing, verder
gaande intensivering van de landbouw en ook predatie door roofdieren.
,,Misschien zijn er ook wel problemen in het overwinteringgebied of langs
de trekroute van de grutto, maar daar weten we nog weinig van.’’
Schekkerman gaat samen met Wageningse studenten en de onderzoeksbureaus
Sovon en Altenburg en Wymenga het broedsucces van grutto´s onderzoeken rond
de gruttoboerderijen. De methode bestaat uit het volgen van de lotgevallen
van zoveel mogelijk nesten, in samenwerking met vrijwillige
weidevogelbeschermers en het bepalen van de overleving en het
uitvliegsucces van kuikens in gruttogezinnen waarvan een oudervogel met een
radiozender is uitgerust.
De onderzoekers hopen dat op den duur ook gruttoboerderijen worden
ingesteld in westelijk en centraal Friesland, de Eempolders en de
IJsseldelta, gebieden waar van oudsher ook veel grutto´s zitten. |
H.B.