Nieuws - 1 januari 1970

Groen is uit, maar wel belangrijk

Groen is uit, maar wel belangrijk


GroenLinks is de meest groene partij van Nederland. Dat blijkt uit een
doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Milieu- en
Natuurplanbureau. De SP en de PvdA volgen op enige afstand, maar ook bij
deze partijen zullen natuur en milieu gedijen. In de plannen van het CDA,
de VVD en de LPF komt groen er bekaaider af.

Groen is uit. De verkiezingscampagnes staan bol van veiligheid, zorg,
onderwijs en integratie, maar natuur en milieu worden nauwelijks genoemd.
De politici reageren er laconiek op. Volgens VVD'er Jan Geluk zijn er
'signalen uit de samenleving die je niet kunt negeren'. CDA'er Theo Meijer
denkt dat natuur en milieu voor de kiezer inmiddels wat abstracte
onderwerpen zijn. ,,Er zitten niet de emoties bij die bij de
integratieproblematiek naar voren komen.'' Dat uit een enquête onlangs
bleek dat natuur en milieu hoger op de ladder van aandacht staan dan
integratie doet daar niets aan af.

GroenLinks

GroenLinks is de partij die het meest in natuur en milieu wil investeren.
De Ecologische Hoofdstructuur moet niet in 2018 maar in 2010 worden
gerealiseerd door versneld natuurgebieden aan te kopen. Twintig procent van
het landbouwareaal moet in 2010 biologisch zijn. En GroenLinks wil een
duurzame economie, waarin een begin wordt gemaakt met 'het aflossen van de
milieuschuld'. Volgens berekeningen gebruiken Nederlanders namelijk
jaarlijks 4,7 hectare grond, terwijl dat bij een eerlijke verdeling 1,7
hectare zou zijn.
En wat kost dat allemaal? ,,Het is lastenneutraal'', stelt
beleidsmedewerker van de Tweede-Kamerfractie Saeda Moorman. GroenLinks wil
namelijk een fiks aantal milieubelastingen instellen, in plaats van de nu
gebruikelijke belasting op arbeid. Er komen afvalstoffenheffingen,
belastingprikkels voor duurzame bedrijfsvoering en een ‘openruimteheffing’
van 1,1 miljard euro per jaar, waarmee de grond in het open landschap
platteland niet langer goedkoper is dan grond in de stad.
GroenLinks wil ook strenge grenzen aan de verstedelijking. ,,Wij zijn van
mening dat er nog genoeg ruimte is in de stad'', aldus Moorman die wijst op
de leegstand in kantoorpanden. Volgens haar is met 'slim inbreiden' ook nog
veel ruimte te vinden. De kritiek dat twintig procent biologische landbouw
in 2010 met de huidige stijging van twee procent nauwelijks haalbaar is, is
volgens Moorman onterecht. ,,Er moet een stimulans komen, zoals met de
groene stroom. Daarvan had ook niemand verwacht dat er 1,6 miljoen
Nederlanders aan mee zouden doen.''

SP

De SP is en blijft een actiepartij. Tweede-Kamerlid Krista van Velzen
verplaatste afgelopen maandag het woord 'Natuurbeheer' van de gevel van het
ministerie van LNV naar het ministerie van Vrom. Volgens haar heeft
Nederland een echte minister van natuur en milieu nodig. ,,Kijk naar de
Waddenzee, onze enige stukje wildernis. Het ministerie van Economische
Zaken wil er naar gas boren, de staatssecretaris voor visserij laat er naar
kokkels vissen, en er is niemand die keihard opkomt voor de ecologische
waarde. De eerste stap is natuurlijk als er weer een echte minister van
milieu komt.''
Milieu staat hoger in het vaandel van de SP dan natuur, zo blijkt uit de
berekening van het Milieu- en Natuurplanbureau. Er komt een 'ekotaks' voor
grootverbruikers van energie, de laatste kerncentrale in Borssele moet
sluiten, er moet een einde komen aan het exporteren en importeren van
afval, en de partij pleit voor een inperking van de mobiliteit. De partij
heeft echter minder aandacht voor het platteland dan bijvoorbeeld
GroenLinks en zelfs de PvdA.

PvdA

De PvdA zet steviger dan de SP in op het behoud van het open landschap van
het platteland. De partij pleit voor een Agrarische Hoofdstructuur, waarin
de landbouw een beschermde status krijgt. ,,Een variant op de EHS'', legt
beleidsmedewerker Rutger Pol uit, die daarnaast deeltijds onderzoeker is
bij de leerstoelgroep Milieueconomie en natuurlijke hulpbronnen, ,,om de
landbouw te beschermen tegen ruimteclaims door nieuwe infrastructuur,
woningbouw, recreatie, enzovoorts.''
Ook de PvdA wil de EHS versneld realiseren. Volgens Pol trekt de partij
daar 180 miljoen euro per jaar voor uit, maar financiering kan ook via
leningen. Tweede-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem pleitte er onlangs voor om nu
de EHS te realiseren en de betaling meer te spreiden en door te schuiven
naar de toekomstige generaties. Die zullen immers ook van de EHS genieten,
aldus Pol.

CDA

Het CDA ziet in het agrarisch natuurbeheer een goed alternatief voor de
EHS. ,,Het EHS-beleid zet teveel de pijlen op volledige aankoop door de
overheid en beheer door natuurorganisaties'', vindt Tweede-Kamerlid Theo
Meijer. Volgens hem is het vaak praktischer en goedkoper om bijvoorbeeld
een melkveehouderij in of rondom een natuurgebied om te schakelen tot
graasbedrijf. ,,De boer gaat er qua inkomen niet op achteruit, je behoudt
de gebouwen, enzovoorts.''
Het CDA wil het agrarisch natuurbeheer dan ook beter organiseren en
wettelijk regelen. Er moeten wettelijke instrumenten komen om de afspraken
met de boer tot in lengte van jaren te regelen, en de boer van voldoende
inkomen te verzekeren. De termijn van de beheerscontracten moet dan ook
langer worden dan de nu gebruikelijke zes jaar. ,,Ik denk dan aan vijftien,
twintig jaar of langer.''

VVD

De milieupolitiek van de VVD is liberaal en marktgericht. Milieulast moet
volgens de VVD een 'eigenaar' krijgen. ,,Wij zijn van mening dat de eigen
verantwoordelijkheid een heel groot iets is'', aldus Tweede-Kamerlid Jan
Geluk die het particulier natuurbeheer als voorbeeld noemt. ,,Daarmee
betrekt je particulieren bij natuurbeheer.'' De marktconforme aanpak
betekent dat de vergoedingen die particulieren krijgen voor natuurbeheer
geen verkapte inkomenssubsidie mogen zijn.
De VVD wil meer nadruk op agrarisch en particulier natuurbeheer De
ambities ten aanzien van de EHS liggen volgens Geluk nu te hoog, want het
geld is er simpelweg niet. ,,Dat is nodig voor zorg, veiligheid,
infrastructuur, en laat ik onderwijs niet vergeten. Dan blijkt dat je klem
komt te zitten.'' Om het beter te organiseren stelt Geluk voor om de
verschillende beleidsinstrumenten te 'ontschotten'. Het beleid is nu te
bureaucratisch en te veel verdeeld over verschillende instrumenten en
ministeries. Door beleid te bundelen kan er volgens Geluk praktischer en
goedkoper gewerkt worden.

LPF

De LPF heeft het imago van de partij van de auto, en dat is volgens Tweede-
Kamerlid Ton Alblas niet terecht. ,,Mobiliteitspartij, dat is wat we zijn.
Ik heb onlangs nog een heel belangrijk amendement ingediend voor de
veiligheid van het openbaar vervoer: achttien miljoen euro voor tweehonderd
conducteurs.'' En dat de LPF alleen maar asfalt wil laten leggen, is
volgens Alblas een fabeltje. ,,De wegen worden dertig centimeter verbreed.
Daardoor komen er meer rijbanen, en dus minder files.''
De LPF houdt vast aan het strategisch akkoord dat ze met de huidige
regeringspartners CDA en VVD sloten. Dat betekent dat er wordt gekort op de
aankopen van gebieden voor de EHS, en dat wordt ingezet op agrarisch en
particulier natuurbeheer om natuur te realiseren. De oplossing voor het
open houden van het platteland zoekt Alblas in de stad. ,,Daar moet je
bouwen voor de eigen bevolking om de uitstroom vanuit de grote steden naar
het platteland tegen te gaan. Als je de stad goed regelt, heb je het
platteland ook op orde.''

Martin Woestenburg