Nieuws - 2 juli 2020

Gezocht: leden redactieraad Resource

tekst:
Willem Andrée

De redactieraad toetst het medium Resource inhoudelijk en kan de redactie gevraagd en ongevraagd adviseren. Op dit moment zoeken we nog nieuwe leden.

De redactieraad bestaat uit maximaal zeven leden: drie personeelsleden, twee studenten en twee (journalistieke) deskundigen van buiten WUR. Bij de samenstelling wordt toegezien op een goede vertegenwoordiging van de verschillende onderdelen. De raad kiest in beginsel een van de leden van buiten WUR tot voorzitter.

De redactieraad komt ten minste drie maal per jaar bijeen en bespreekt met de hoofdredacteur het gevoerde redactionele beleid in de voorgaande periode. De raad brengt jaarlijks aan de raad van bestuur schriftelijk verslag uit over haar activiteiten. De zittingsperiode van de niet-studentleden van de redactieraad is drie jaar; die van de studentleden een jaar. Jaarlijks treden volgens een roulatieschema enkele leden af, die vervolgens voor één periode van drie jaar (studentleden één jaar) herbenoembaar zijn.

Wil jij graag advies geven en meedenken over de koers van Resource? Mail dan naar resource@wur.nl en meld wat je functie is en waar bij WUR je werkt of als je studeert, welke studie je doet.