Nieuws - 1 januari 1970

Gerard Verschoor | Duurzaam landgebruik

Gerard Verschoor | Duurzaam landgebruik

Gerard Verschoor Duurzaam landgebruik

Naam Gerard Verschoor, 42 jaar

Project Globalisering wetenschappelijke kennis over duurzaam landgebruik

Instituut Landbouwuniversiteit Wageningen, Rurale ontwikkelingssociologie

Budget Ettelijke miljoenen

Aanvang project 1992

Looptijd Acht jaar

Financiers Universiteit (voorwaardelijke financiering Sahel-programma)

Partner Universiteit van Ouagadougou

Ik onderzoek onderzoekers. Dat houdt in dat ik bekijk wat er allemaal is komen kijken bij de totstandkoming van een wetenschappelijk model. De wetenschappers die ik observeer zijn allemaal bezig geweest met onderzoek naar duurzaam landgebruik in de Sahel, Burkina Faso. Dit deden ze in de periode 1992 tot en met 1998. Vanuit de verschillende disciplines hebben zij geprobeerd gegevens in een lineair programmeringsmodel te stoppen.

Dat model beschrijft het huidige landgebruik en geeft aan wat de productiemogelijkheden zijn. Een van de doelen van het model is het ontwikkelen van beleidsscenario's die tot hogere productieniveaus kunnen leiden, zonder dat dat ten koste gaat van de duurzaamheid van het land. Ik heb hieraan bijgedragen door gegevens aan te leveren over de verschillende belangengroepen op dorpsniveau.

Het is niet zo eenvoudig om tot oon model te komen. Er bestaan namelijk veel visies op wat duurzaam landgebruik is, zowel bij de lokale bevolking als bij de wetenschappers. Mannen kijken er anders tegenaan dan vrouwen, jongeren anders dan ouderen, veehouders weer anders dan landbouwers, en dan heb je ook nog de tegenstelling arm-rijk. Dan zijn er nog verschillende etnische groepen met allemaal een eigen claim op land. Sommige visies sluiten elkaar uit, dus je kan niet zomaar alles bij elkaar stoppen. Economen bijvoorbeeld hebben het idee dat je alleen tot een hoger productieniveau kan komen als de landrechten worden geprivatiseerd. Sommige lokale mensen vinden dat niet nodig, zij willen de traditionele overervingsmechanismen niet aan de kant zetten. Andere lokale mensen, veelal van de overheid, vinden juist weer wel dat land een prijs moet hebben.

Het model reduceert al deze visies tot oon. Dat betekent dat de kans groot is dat een aantal visies niet aan bod komt als het model toekomstscenario's gaat ontwikkelen. Ik wil nu laten zien hoe dat hele ontwikkelingsproces van een model tot stand is gekomen. Daarmee krijg je meer inzicht in welke groepen uitgesloten worden in het model en kan je ook met hun belangen rekening houden.

Dit project, het onderzoeken van onderzoekers, is nu afgelopen. Voor de voortzetting van het grote project, met al die verschillende onderzoekers, proberen we geld van de Wereldbank te krijgen. L.N