Nieuws - 1 januari 1970

Gemeentes vaak onzeker over uitvoering Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet wordt in veel gemeentes niet goed uitgevoerd en geaccepteerd. Dat komt vooral door onzekerheid die binnen gemeentes bestaat over de uitvoering van de wet, maar ook door onduidelijkheid van de wet zelf, blijkt uit onderzoek van drs Janneke Vader van het LEI.

Vader interviewde ambtenaren van gemeentes die zich bezighouden met natuurbeleid. De onzekerheid ontstaat vooral bij de vraag of er ergens wel of niet gebouwd mag worden. ,,Bij ruimtelijke ingrepen is er vaak in het kader van de Flora- en faunawet een ontheffingsaanvraag nodig. Er heerst daarbij veelal onzekerheid of de aanvraag wel goed en volledig is'', aldus Vader. ,,Is het ecologisch onderzoek goed uitgevoerd, is de invloed van de ingreep wel goed ingeschat? Daar is geen richtlijn voor. En het duurt enige tijd voordat er duidelijkheid is.''
Ook de wet zelf geeft reden voor onzekerheid bij lagere overheden. ,,De begrippen in de wetgeving zijn niet helemaal duidelijk'', stelt Vader. ,,Wat versta je bijvoorbeeld onder een levensvatbare populatie; wanneer is compensatie goed. Maar ook: hoe kun je bos beheren in het broedseizoen?''
Vader stelt dat het ministerie van LNV, verantwoordelijk voor de Flora- en faunawet, de wetgeving helderder moet maken en zich actiever moet opstellen bij de ruimtelijke planvorming van gemeentes. Er moeten duidelijke handleidingen komen voor ecologische onderzoeken, ontheffingsaanvragen, alternatieven en compensaties. En er moeten gedragscodes komen voor het beheer van landschap en natuur.
Gemeentes moeten op hun beurt zorgen dat natuur een prominente rol krijgt binnen hun beleid. ,,In Zoetermeer is dat bijvoorbeeld al gebeurd. Bewoners worden daar met een folder geïnformeerd over hoe ze een natuurvriendelijke tuin kunnen aanleggen. Tevens stelt deze gemeente haar bewoners in staat om mee te denken over natuur in de buurt, maar ook om mee te doen aan de ontwikkeling ervan, bijvoorbeeld door middel van het beplanten van boomspiegels en het aanleggen van gevel- en tegeltuinen.Op die manier betrek je de burgers en creëer je draagvlak.'' |
M.W.