Nieuws - 13 september 2001

Geïntegreerd bosbeheer nog niet professioneel

Geïntegreerd bosbeheer nog niet professioneel

Bosbeheerders in Nederland maken op grote schaal de keuze voor kleinschalig bosbeheer en natuurlijke verjonging teneinde de natuur- en recreatiefunctie te versterken, maar er moet nog wel wat gebeuren voordat dit 'ge?ntegreerde' bosbeheer professioneel wordt uitgevoerd.

Veel bosbeheerders zetten zich als gevolg van de subsidieregeling Natuurbeheer 2000 in om de natuurwaarde van het bos te vergroten. De beheerders zijn goed op de hoogte van wat er in hun bos speelt maar voor een professionele bedrijfsmatige aanpak zouden ze minder op hun gevoel moeten afgaan en meer planmatig te werk moeten gaan, stellen ir. Henk van Blitterswijk en ir. Kees van Vliet van Alterra en Renske Schulting van de leerstoelgroep Bosbeleid en bosbeheer. De meer dan duizend bosbeheerders in Nederland die het zogenoemde ge?ntegreerde bosbeheer zeggen uit te voeren, nemen allerlei beheersmaatregelen die leiden tot een 'natuurlijker' bos. Dit betekent veelal een inheems en gemengd bos in plaats van een monocultuur, meer open plekken en meer dood hout. Ze zijn goed op de hoogte van wat er in hun bos speelt en willen inspelen op maatschappelijke wensen, stellen de onderzoekers.

De beheerders kunnen echter verrast worden doordat bijvoorbeeld de houtproductie of de houtkwaliteit terugloopt, mogelijk het gevolg van meer open plekken en dood hout in het bos of van menging van verschillende boomsoorten. Dit soort gevolgen zouden volgens de onderzoekers goed onderzocht moeten worden.

Als het gaat om recreatie in het bos, gaan beheerders er vaak van uit dat maatregelen ter vergroting van de natuurwaarde zoals meer menging, variatie en dood hout automatisch leidt tot een hogere recreatieve waarde van het bos. Sommigen vinden dat de recreant het bos 'maar moet nemen zoals het is'. Beter zou zijn om een planmatiger aanpak te kiezen door onder andere de wensen van de recreant van tevoren in kaart te brengen en het beheer hierop af te stemmen, aldus de onderzoekers. Ze stellen voor om bosbeheerders door vakbekwaamheidscurssussen voor te lichten over een planmatige aanpak van het ge?ntegreerde bosbeheer. | H.B.