Nieuws - 22 mei 2014

Geen akkoord over bindend studieadvies

tekst:
Rob Goossens

Het conflict over de invoering van het bindend studieadvies (bsa) is een nieuwe fase in gegaan. Omdat de centrale medezeggenschap weigert het plan goed te keuren, is de raad van bestuur een officiële geschillenprocedure gestart. De Studentenraad geeft vooralsnog geen krimp. ‘We moeten studenten hiertegen beschermen.’

De discussie over de invoering van een bsa speelt al maanden. De raad van bestuur wil studieadviseurs een middel geven om onwillige studenten aan te pakken, zodat ze niet jaren blijven doormodderen. Dat kan met een bsa, een maatregel die studenten verplicht om 36 studiepunten te halen in hun eerste jaar. De meeste andere universiteiten hebben de maatregel al eerder ingevoerd.

De Student Council is niet per se tegen een bsa, vertelt woordvoerder Simone Ritzer (Veste). Maar de raad vreest wel dat maatregel gebruikt kan worden om de studiedruk alsmaar verder op te voeren door de lat steeds hoger te leggen. Daardoor vallen straks mogelijk ook studenten buiten de boot die wel degelijk capabel zijn, meent Ritzer. Ook vreest ze voor de kwaliteit van het studentenleven.

‘We willen daarom een harde garantie dat de grens van 36 ects niet geleidelijk wordt verhoogd, zoals andere universiteiten deden’, aldus Ritzer. Bij dat streven kregen de studenten steun van een deel van medezeggenschapsraad, waar het enthousiasme over een bsa al niet onverdeeld groot is. De Gezamenlijke Vergadering (GV), waarin studenten en medewerkers beide vertegenwoordigd zijn, stelde daarom als voorwaarde dat de medezeggenschap na de invoering van een bsa adviesrecht zou blijven houden over eventuele wijzigingen ervan. Daarnaast vroeg de GV om een monitoringcommissie die de uitwerking van een bsa zou volgen.

Paardenmiddel

Deze week bleek echter dat de raad van bestuur wel een commissie wilde instellen, maar niet akkoord ging met de eis van ‘eeuwige’ inspraak. Drie jaar lang adviesrecht, verder wilde het universiteitsbestuur niet gaan. ‘Dat is een principekwestie’, legt woordvoerder Simon Vink uit. ‘Je zou anders de wettelijke bepalingen rond universitaire medezeggenschap oprekken, en dat wil de raad van bestuur niet.’

De raad van bestuur besloot daarop een wettelijke geschillenprocedure op te starten. De geschillenprocedure geldt als een paardenmiddel waar zelden gebruik van wordt gemaakt. De kwestie wordt dan voorgelegd aan een landelijke geschillencommissie, maar pas nadat er een poging tot bemiddeling heeft plaatsgevonden door de Raad van Toezicht. Die vindt aanstaande maandag plaats onder leiding van RvT-voorzitter Job Cohen.

De raad van toezicht probeert de partijen bij elkaar te brengen en zal daartoe een niet-bindend advies uitbrengen. Als dit niet tot een oplossing leidt, komt de zaak voor een landelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak kan doen.

Verkiezingen

Met de kwestie rond de bsa toont de Studentenraad zich opmerkelijk standvastig. ‘Doorgaans proberen we er met praten uit te komen’, stelt Ritzer, ‘maar in dit geval leidde dat helaas niet tot resultaat. En het is té belangrijk om te laten passeren, we moeten studenten hiertegen beschermen.’ Dat de geschilprocedure bekend wordt in de week dat de studenten een nieuwe Studentenraad kiezen, is volgens haar toeval. ‘Maar het is wel prettig dat studenten even kunnen zien hoe we opereren.’

Beide partijen benadrukken overigens dat het om een principieel, zakelijk geschil gaat, waarbij de emoties vooralsnog niet hoog oplopen. ‘De raad van bestuur wil gewoon duidelijkheid over de bevoegdheden van de medezeggenschap’, zegt Vink. En ook Ritzer geeft aan nog prima door één deur te kunnen met rector Martin Kropff. ‘Van ruzie is geen sprake.’