Nieuws - 26 juni 2008

‘Fout in aanbesteding niet nadelig voor Cereales’

Wageningen UR mag bij de aanbesteding van de bladen Resource en Wageningen Update een foutje hebben gemaakt, dat kan er niet toe hebben geleid dat Cereales Uitgeverij op het verkeerde been is gezet. De aanbestedingsprocedure is verlopen zoals het hoort.

Met dat verweer reageerde mr. Frederik van Nouhuys vrijdag 20 juni namens Wageningen UR bij de Arnhemse voorzieningenrechter mr. R.J.B. Boonekamp op de klacht van de huidige uitgever van Resource en Wageningen Update. Cereales wil via de rechter afdwingen dat de voorlopige gunning van de WUR-bladen aan Hemels Publishers ongedaan wordt gemaakt.
Volgens mr. Leopold Sueters, advocaat van Cereales, vertoont de aanbestedingsprocedure een aantal gebreken. Zo was vooraf niet duidelijk hoe de punten voor de verschillende criteria werden toebedeeld omdat de beoordelingsleidraad niet werd vrijgegeven. Ook zijn tijdens de procedure de regels gewijzigd en is er na afloop geen deugdelijke motivering van de afwijzing verstrekt. Daardoor was de procedure niet transparant, niet verifieerbaar en niet zoveel mogelijk geobjectiveerd, aldus Sueters.
Advocaat Van Nouhuys van Wageningen UR verwonderde zich erover dat Cereales zich bij de rechter vooral beroept op formele juridische argumenten, en zich nauwelijks over de inhoud uitlaat. Hij probeerde aan de rechter duidelijk te maken dat juist inhoudelijke argumenten de doorslag hebben gegeven bij de keuze voor Hemels. En dat dat netjes volgens de regels is gebeurd.
Toch moest Van Nouhuys toegeven dat Wageningen UR de beoordelingsleidraad vooraf aan de inschrijvers had moeten prijsgeven. Doordat die werd achtergehouden ‘is ten onrechte mist ontstaan’, aldus Van Nouhuys. Desalniettemin kon Cereales ook uit de wel beschikbare stukken opmaken hoe er beoordeeld zou worden, zei Van Nouhuys.
Opmerkelijk was de suggestie van Van Nouhuys dat Cereales tijdens de aanbesteding over inside-information heeft beschikt, hetgeen volgens de aanbestedingsregels niet mag. Wageningen UR leidt dat af uit het feit dat de uitgever tijdens de mondelinge presentatie een aanvulling maakte op de eerder uitgebrachte schriftelijke offerte, die inging op de zwaktes die de beoordelingscommissie in beslotenheid had geconstateerd.
Directeur Henk Prevaes van Cereales wierp die suggestie verre van zich. Volgens hem heeft Cereales de presentatie aangegrepen om een aantal zaken uit de schriftelijke offerte explicieter te benoemen. ‘Er was een aantal dingen waarvan we zeiden: dat moeten we beter doen of verhelderen.’
Rechter Boonekamp doet uiterlijk vrijdag 4 juli uitspraak.