Nieuws - 1 januari 1970

Flatbewoners willen inspraak bij toewijzing nieuwe huurders

Bijna driekwart van de Nederlandstalige SSHW-bewoners wil invloed hebben op de toewijzing van kamers aan nieuwe huurders. Geslacht, nationaliteit en wel of niet willen mee-eten, koken en roken noemen ze als belangrijkste criteria bij de toewijzing. Dit blijkt uit onderzoek dat Diedenoortstudenten in opdracht van de Stichting Flatoverleg (SFO) onlangs uitvoerden.

De SFO vroeg zich af of het nog wel goed gaat met het afdelingsleven vanwege onder meer de algemene trend van individualisering in de samenleving en het ontstaan van afdelingsschulden. Daarnaast is volgens SFO de afgelopen decennia het Wageningse toewijzingsbeleid nauwelijks gewijzigd, in tegenstelling tot in andere studentensteden.
Voor het onderzoek zijn steekproefsgewijs enquĂȘtes gehouden onder Nederlandse huurders van Asserpark, Hoevestein, Bornsesteeg, Dijkgraaf, Rijnsteeg en Haarweg. De resultaten laten zien dat driekwart tevreden is met de sfeer op de afdeling. Slechts drie procent vindt de afdelingssfeer slecht, en achttien procent noemt de sfeer redelijk. Mensen die niet echt tevreden waren noemden vaak botsende karakters van afdelingsgenoten als oorzaak van de problemen. Verder denken ze dat de sfeer door meer gezamenlijke activiteiten verbeterd kan worden.
Uit het onderzoeksrapport blijkt verder dat mannen mee-eten een belangrijker selectiecriterium vinden dan vrouwen. Zij noemden geslacht van de nieuwe huurder als het belangrijkst. Opvallend is verder dat alleen bij Asserparkbewoners het criterium wel of niet mee-eten bovenaan eindigde, terwijl bewoners op andere complexen vooral geslacht als belangrijkste criterium noemden. Geloof, studiejaar, uitgaanstype, onderwijsinstelling en aanwezigheid in het weekend speelden voor de meeste bewoners weinig rol van betekenis.
De SFO wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken bij haar pleidooi voor een betere koppeling van een nieuwe huurder aan een afdeling. De SSHW laat weten dat in overleg met de SFO wordt bekeken hoe en of de resultaten van het onderzoek meegenomen kunnen worden in het toewijzingsbeleid. |
Y.d.H.