Nieuws - 8 februari 2007

Fischer Boel: ‘Landbouwbeleid blijft in Brussel’

De Europese Unie heeft ook na 2013 nog een stevig gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat valt op te maken uit de rede die Eurocommissaris Mariann Fischer Boel vorige week in Wageningen hield. De suggestie van ‘haar vriend’ minister Cees Veerman om de rollen tussen Brussel en de nationale lidstaten om te draaien, wees zij af.

361_nieuws.jpg
Hervorming van het Europese landbouwbeleid is nodig en onvermijdelijk, maar laten we uitkijken dat we het kind niet met het badwater weggooien. Dat was het overheersende geluid aan het eind van de conferentie ‘Mind the CAP’, op donderdag 1 februari in de aula van Wageningen Universiteit. Wel werd duidelijk dat een aantal instrumenten van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals exportsubsidies en quota’s, het jaar 2013 – het eindjaar van het huidige Brusselse maatregelenpakket – niet zal overleven.
Fischer Boel gaf al meteen een aanzet door te stellen dat ‘voor haar persoonlijk’ melkquota geen plaats meer hebben in het hervormde Europese landbouwbeleid. Veerman complimenteerde haar opzichtig voor deze proefballon: ‘Elke keer dat u de melkquota ter discussie stelt, daalt de prijs van melkquota in Nederland met ongeveer de helft. Ga vooral zo door.’ De opmerking kenmerkt de goede relatie tussen de nog maar net aangetreden Deense Eurocommissaris en de bijna afgetreden Nederlandse landbouwminister. In een bijna jolige sfeer nam Veerman zelfs de vrijheid om een in het Nederlands gestelde vraag aan Fisher Boel niet alleen te vertalen, maar ook alvast van antwoord te voorzien.
Fischer Boel begon haar rede zeer complimenteus en noemde Wageningen ‘de universiteit met een topreputatie’ en Cees Veerman een man die als een goede cocktailmaker ‘ideeën in de juiste verhoudingen weet te mengen tot goed beleid’. Fischer Boel benadrukte dat het gemeenschappelijke landbouwbeleid niet een ‘kloof is waarin geld verdwijnt’. Brussel stimuleert boeren volgens haar om op maatschappelijk geaccepteerde wijze voedsel te produceren, maar versterkt ook hun ‘traditionele en vitale rol als hoeders van het land’. Uit de rest van haar betoog bleek dat zij vooral de rol van landbouw in plattelandsontwikkeling en landschaps-, milieu- en natuurbeheer wil versterken.
Veerman vergaste zijn publiek op een ingekorte versie van het essay dat hij in december als zijn Haagse testament presenteerde. Zijn visie spoorde sterk met die van Fischer Boel. Alleen zijn pleidooi om de rollen tussen de EU en nationale overheden op landbouw- en plattelandsbeleid om te draaien, wees de Deense Eurocommissaris vrij resoluut af: zo’n ‘renationalisatie’ leidt volgens haar tot grote verschillen in landbouwsteun tussen lidstaten. ‘En Cees, wat zal dat betekenen voor de landbouw als bindende factor in Europa?’, aldus Fischer Boel. Het was vast geen toevallige verwijzing naar de titel van Veermans essay ‘Landbouw verbindend voor Europa’.