Nieuws - 18 januari 2007

Extra maatregelen nodig voor schone sloten

Boeren en tuinders zijn tussen 1998 en 2005 het oppervlaktewater aanzienlijk minder gaan belasten met gewasbestrijdingsmiddelen. Dat komt vooral doordat telers stroken land langs oppervlaktewater niet meer mogen bebouwen, waardoor daar niet meer gespoten wordt. Toch bevatten veel sloten en vaarten nog te veel middelen, en zijn extra maatregelen nodig.

Dat concludeerde het Milieu- en Natuurplanbureau deze week in de evaluatie van het gewasbeschermingsbeleid. Ook Alterra, LEI en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving werkten mee aan het onderzoek.
Naast dat telers minder spoten gebruikten ze vaker machines die het verwaaien van gif beperken. Telers gebruiken deels ook minder milieubelastende middelen. Toch bevatte de helft van de gemeten sloten en vaarten nog te veel middelen. Het planbureau stelt vast dat de milieuwinst vooral is behaald tussen 1998 en 2001, en dat er sindsdien nauwelijks vooruitgang is geboekt. De doelen die voor 2010 gesteld zijn zullen zonder extra maatregelen dan ook niet bereikt gaan worden, is de conclusie.
Opmerkelijk is verder dat niet kan worden aangetoond dat Nederlandse telers concurrentienadeel ondervinden door het Nederlandse beleid tegen vervuiling door gewasbestrijdingsmiddelen. Telers voeren dit nadeel vaak aan als argument tegen milieubeleid.