Nieuws - 10 oktober 2002

Experts buigen zich over de groene energie van de toekomst

Experts buigen zich over de groene energie van de toekomst

Over acht jaar moet twaalf procent van Europa's energie uit duurzame bronnen komen, vindt Brussel. Nu is dat nog zes procent. Hoe bereik je dat? In Nederland? Ruim honderd Nederlandse experts braken daarover in september in het congrescentrum WICC hun hoofd. Volgens hen heeft de winning van energie en grondstoffen uit biomassa de toekomst.

E?n van de negentien Wageningers in WICC was dr Wolter Elbersen, programmaco?rdinator Bio-energie en Biomassaconversie op onderzoeksinstituut ATO. "Jaarlijks levert Nederland 12 ton biomassa per hectare. Als je nu bedenkt dat er uit de agro- en foodindustrie nog steeds grote stromen afvalproducten komen, dan zie je meteen dat het winnen van grondstoffen als waterstof uit biomassa kansen heeft. Langs onze wegen liggen balen gemaaid gras te rotten, onze huishoudens produceren kilo's GFT-afval, de landbouw heeft een mestoverschot, en door de verscherpte veiligheidswetgeving hopen ook dierlijke reststoffen zich op. Dan ga je toch snel aan non-food-toepassingen denken."

Toch is nu al duidelijk dat een groot deel van de biomassa uit het buitenland moet komen. De import van die biomassa en de randvoorwaarden daarvoor waren een belangrijk thema op de workshop.

De bijeenkomst in het WICC maakt deel uit van het Transitieproject Duurzame Energie. "Transitieprojecten zijn nieuwe beleidsinstrumenten", zegt Elbersen. "Dit project is een kindje van het ministerie van EZ, maar ook andere ministeries hebben transitieprojecten. LNV is bijvoorbeeld de trekker van een Transitieproject Duurzame Landbouw."

Transitieprojecten zijn bedoeld om grote veranderingen op de lange termijn door te voeren, die gunstig zijn voor de samenleving. "Je kunt zulke veranderingen niet opleggen. Je hebt een draagvlak nodig", legt Elbersen uit. "Daarom zijn de overheid, bedrijven, milieuorganisaties en kennisinstellingen bijeengekomen om samen doelstellingen te stellen en af te spreken wat zijzelf kunnen doen om die te bereiken."

Samenwerking is in het Transitieproject een sleutelwoord. Door partijen in de hele keten te laten samenwerken, zou het in 2020 mogelijk moeten zijn om de helft van de duurzame elektriciteit op te wekken uit biomassa. Daarover waren de genodigden het eens. "Nu verbranden we al een gedeelte in elektriciteitscentrales", zegt Elbersen. "Maar je kunt er ook waterstof uit winnen, of ethanol en biodiesel. En die producten zouden behalve als brandstof ook als grondstof kunnen dienen voor de chemische industrie."

In hoeverre de doelstellingen worden gehaald is ook afhankelijk van de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt. "Over de hele wereld werken bijvoorbeeld onderzoekers aan proc?d?s die houtvezels omzetten in losse suikers. Als dat eenmaal kan, dan kunnen de industri?le suikerprijzen met factor drie omlaag. Van die suikers kun je dan weer goedkope bio-alcohol maken, en chemische grondstoffen. Zo'n doorbraak zou ons werk stukken makkelijker maken."

De volgende bijeenkomst is op 25 oktober in het WICC. Die gaat over de technologie, logistiek en de economische kansen van het gebruik van biomassa. | W.K.