Nieuws - 12 mei 2011

'Er móet iets gebeuren'

Een opmerkelijke coalitie van vogelbeschermers, jagers en landbeheerders (de Ganzen-8) gaat de zomerganzen aanpakken. De helft van de vogels moet weg. Ganzendeskundige Dick Melman van Alterra ziet kans van slagen.

'Dat de combinatie van jagers en vogelbeschermers elkaar weet te vinden in deze aanpak, is een hele prestatie. Je moet het toch uit kunnen leggen. Met name de Vogelbescherming is hiermee uit de eigen schaduw gestapt. Het akkoord geeft blijk van een gezond ecologisch bewustzijn.
Wij doen bij Alterra nu zo'n twee jaar onderzoek naar regulatie van zomerganzen. Spil daarvan is de ontwikkeling van een populatiemodel. Op dit moment zijn er in de zomer zo'n 200.000 grauwe ganzen in ons land, waaronder 35.000 broedparen. Een groot deel is dus ongepaard. Jonge vogels, pubers en alleenstaanden. Als we niets doen gaat de  aantaltoename volgens ons model nog wel een jaar dertig, veertig door. Totdat al het gras gebruikt wordt. De populatie zou zomaar het vijftig- of honderdvoudige kunnen zijn van wat er nu is. Er móet dus wel iets gebeuren.
De Ganzen-8 kiest voor populatiebeheer. In vijf jaar tijd moet de populatie terug naar 100.000 grauwe ganzen. Dat is een halvering. Dan heb je het over het vangen of schieten van volwassen vogels. Maar hoe precies is nog niet duidelijk. Dat ligt, onder andere vanwege dierenwelzijn, zeer gevoelig. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat het met jagen gaat lukken. Maar het hangt van de maatschappij af, welke middelen daarbij geaccepteerd worden.  
Een interessante oplossingsrichting is het voorstel om de gans als regionaal product te promoten. Ganzenvlees als oogst uit de natuur, als een ecosysteemdienst. Dit is een uitgelezen kans om te laten zien dat we onderdeel uitmaken van een ecosysteem, dat het de natuur is die ons voedsel levert. Maar de vraag is natuurlijk of het juridisch kan, of populatiebeheer strookt met wat we internationaal hebben afgesproken.
Al met al ben ik positief.  Voor Alterra zie ik een mooie taak weggelegd: monitoren of het werkt en of we blijvend voldoen aan natuurdoelstellingen. Wetenschappelijke onderbouwing van het aantalsbeheer is nodig om duidelijk te maken of het werkt of niet. Begin dit jaar heeft LNV vanwege bezuinigingen ons onderzoek afgebroken. Het populatiemodel is nu voor tweederde af.  Als ze slim zijn, laten ze het ons afbouwen.'