Wetenschap - 1 januari 1970

Ecologen en juristen leren met elkaar praten

Ecologen moeten zich leren aanpassen aan de harde eisen die juristen en planologen stellen aan hun onderzoek. Tegelijkertijd moeten juristen en planologen rekening houden met de vele onzekerheden die in het ecosysteem aanwezig zijn, door meer marges aan te houden in hun planning. Een nieuw project gaat daarvoor zorgen.

Jurist mr Henk Cappelle en ecoloog drs Ton Stumpel van Alterra onderzochten de wisselwerking tussen wetgeving en ecologie, een actueel onderwerp nu de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in heel Nederland harde juridische eisen stelt. Cappelle en Stumpel merkten tijdens het onderzoek zelf aan den lijve dat juristen en ecologen sterk van elkaar verschillen. ,,Het is niet alleen het jargon en de stijl van werken'', vertelt Stumpel. ,,Juristen werken met heel strakke definities, terwijl ecologen veel met onzekerheden te maken hebben.'' Hierdoor beantwoordt veel ecologisch onderzoek niet aan de vragen die juristen hebben. Stumpel licht zijn bevindingen toe met een voorbeeld van een onderzoek naar een kamsalamander: ,,Daarbij wilde een jurist weten of die nu wel of niet voorbij een paaltje voorkomt; dat zijn vragen die een ecoloog niet kan beantwoorden.''
Juristen en ecologen moeten dan ook leren communiceren. ,,Wij moeten in teksten beter aansluiten bij wat juristen en planologen van ons verwachten, terwijl zij er goed aan doen om meer rekening te houden met onzekerheden.'' Het onderzoeksproject was oorspronkelijk intern gericht op onderzoekers die met juridische kaders te maken krijgen, maar Cappelle en Stumpel denken dat ook lagere overheden baat hebben bij hun bevindingen. In een nieuw project gaat een nieuw team in samenwerking met gemeenten en provincies zich richten op het verbeteren van de communicatie tussen juristen en ecologen. | M.W.