Nieuws - 1 januari 1970

Duizenden hectaren natuur geschikt voor waterberging

Duizenden hectaren natuur geschikt voor waterberging


Het aantal hectare natuur dat in Nederland geschikt is voor berging en
vasthouden van water komt aardig overeen met de wateropgave die rijk,
provincies, gemeenten en waterschappen in juli jongstleden afspraken in het
Nationaal Bestuursakkoord Water, blijkt uit berekeningen van Alterra.
Het instituut rekende uit dat 125.000 hectare natuur in potentie geschikt
is voor waterberging. Hiervan is 77.000 hectare geschikt is zonder dat al
te veel ecologische schade wordt toegebracht. door de overstromingen. Mag
er helemaal geen schade mag worden toegebracht, dan is slechts 28.900
hectare geschikt. Daarnaast biedendeHoger gelegen natuurgebieden bieden
vooral mogelijkheden om water tijdelijk vast te houden, wat later alsnog
wordt afgevoerd. In totaal is 588.000 hectare daarvoor geschikt. Dat
concludeert Alterra.
Onderzoekers van Alterra kwamen tot de getallen door drie kaarten over
elkaar te leggen. Ze hebben vooral getalsmatig en globaal gekeken naar de
mogelijkheden tot berging en vasthouden van water in natuur. De getallen
komen aardig overeen met de wateropgave die rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen in juli jongstleden afspraken in het Nationaal
Bestuursakkoord water. Voor 2015 moet in Nederland bijna 400.000 hectare
gevonden zijn om water vast te houden en in 2050 meer dan 600.000. Voor de
waterberging is voor 2015 iets meer dan 23.000 hectare nodig, in 2050
bedraagt dat zo'n 66.000 hectare.
De studie van Alterra is niet bedoeld om concrete gebieden aan te wijzen,
maar dient als vingerwijzing voor verder onderzoek. Bij de oppervlaktes die
Alterra berekent is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met grootte en
ligging van de gebieden. Vooral de grotere natuurgebieden zullen hiervoor
in aanmerking komen. Hoewel de oppervlakte overeenkomt met de afspraken van
het Nationaal Bestuursakkoord zal er dus ook nog naar een substantiƫle
oppervlakte aan landbouwgebieden gezocht moeten worden. | M.W.